Title: Fondova schémata jako možná řešení finanční udržitelnosti dánského penzijního systému
Other Titles: Fund schemes as possible solutions to the financial sustainability of the danish pension systém
Authors: Pokorný, Jan
Hejduková, Pavlína
Citation: POKORNÝ, J., HEJDUKOVÁ, P. Fondova schémata jako možná řešení finanční udržitelnosti dánského penzijního systému. Trendy v podnikání, 2020, roč. 10, č. 4, s. 49-60. ISSN 1805-0603.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42595
ISSN: 1805-0603
Keywords: důchodový systém;systémy fondů;finanční udržitelnost;Dánský důchodový systém;ATP
Keywords in different language: pension system;fund schemes;financial sustainability;Danish pension system;ATP
Abstract: Finanční udržitelnost důchodových systémů je jedním z klíčových témat v kontextu stárnutí populace. Problematika finanční udržitelnosti je primárně spojena s veřejnými nefinancovanými důchodovými systémy, kde dochází k nárůstu budoucích výdajů a snižování příjmů v důsledku demografické struktury. Možným řešením tohoto problému je zavedení fondových schémat do koncepce důchodového systému, kterou doporučuje Světová banka. Přináší však určitá rizika pro důchodové systémy. Příkladem implementace je Dánsko, kde v prvním pilíři existuje schéma veřejných fondů ATP a druhý pilíř je financován a spravován soukromými společnostmi. Cílem tohoto příspěvku je představit dánský důchodový systém se zaměřením na systémy fondů a jejich rozdíly s důrazem na správu. Tento příspěvek využívá literární rešerši a analýzu kvantitativních údajů ve formě časové řady. Data jsou používána od Stat Bank a Forsikring & Pension. Dále se k shrnutí poznatků používá metoda syntézy. Závěry příspěvku poskytují základní přehled o dánských penzijních fondech a mohou být inspirací pro možné reformy důchodových systémů v jiných zemích.
Abstract in different language: The financial sustainability of pension systems is one of the crucial topics in the context of population aging. The issue of financial sustainability is primarily associated with public unfunded pension schemes, where there is an increase in future expenditures and a reduction in income due to the demographic structure. A possible solution to this problem is represented by the introduction of fund schemes into the design of the pension system which is recommended by the World Bank. But it brings certain risks for pension systems. An example of the implementation is Denmark, where the public fund scheme ATP exists in the first pillar and the second pillar is funded and managed by private companies. The aim of this paper is to present the Danish pension system with a focus on fund schemes and their differences with emphasis on management. This paper uses a literature review and analysis of quantitative data in the form of a time series. Data are used from Stat Bank and Forsikring & Pension. Next, the synthesis method is used to summarize the findings. The conclusions of the paper provide a basic overview of Danish pension fund schemes and can be an inspiration for possible reforms of pension systems in other countries.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pokorný_Hejduková_TVP_2020_4.pdf453,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD