Title: Dostupnost pitné vody jako rozvojový faktor malých obcí z pohledu obyvatel a starostů
Other Titles: Availability of drinking water as a development factor of small municipalities from the point of view of inhabitants and mayors
Authors: Hejduková, Pavlína
Kureková, Lucie
Hejduk, Tomáš
Marval, Štepán
Roub, Radek
Citation: HEJDUKOVÁ, P., KUREKOVÁ, L., HEJDUK, T., MARVAL, Š., ROUB, R. Dostupnost pitné vody jako rozvojový faktor malých obcí z pohledu obyvatel a starostů. Trendy v podnikání, 2020, roč. 10, č. 2, s. 80-89. ISSN 1805-0603.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42596
ISSN: 1805-0603
Keywords: Zásobování vodou;dotazník;obce;pitná voda;bydlení
Keywords in different language: Water Supply;Questionnaire;Municipalities;Drinking water;Housing
Abstract: Příspěvek se zabývá problematikou zásobování pitnou vodou v malých obcích. Představeny jsou hlavní výsledky ze dvou dotazníkových šetření. První dotazníkové šetření bylo zacíleno na starostky a starosty malých obcí a byly zde specifikovány otázky týkající se problematiky zásobování pitnou vodou. Druhá dotazníková kampaň byla zaměřena na obyvatele ČR starší 15 let. Zde byly otázky směřovány ke zjištění nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výběr obce či města, ve které by chtěl dotazovaný bydlet. Sběr dat byl realizován na jaře roku 2020. Šetření probíhalo v rámci řešení projektu s názvem „Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio – ekonomického rozvoje společnosti“ financovaného z programu TAČR ÉTA. Cílem zmiňovaného projektu je v souladu s resortními strategiemi a koncepcemi vytvořit metodiku adaptace malých obcí z pohledu dostupnosti pitné vody pro obyvatele jako indikátoru socio – ekonomického rozvoje společnosti. Získané poznatky dokládají, že problematika zásobování obcí pitnou vodou je aktuálním tématem, které je vnímáno jak ze strany obecní samosprávy, tak ze strany široké veřejnosti. Pro obě skupiny respondentů je význam zásobování pitnou vodou v malých obcích jedním z určujících faktorů v kontextu rozvoje obce.
Abstract in different language: The paper deals with the issue of drinking water supply in small villages. They are introduced main results from two questionnaire surveys. The first questionnaire survey was aimed at mayors and mayors of small municipalities and questions concerning the issue of drinking water supply were specified. The second questionnaire campaign was aimed at residents of the Czech Republic older than 15 years. Here the questions were directed to identify the most important factors influencing the choice of municipality or city in which the respondent would like to live. Data collection was carried out in the spring of 2020. The investigation took place as part of a project called “Availability drinking water for the inhabitants of small municipalities as an indicator of the socio-economic development of society " funded by the TACR ETA program. The aim of the mentioned project is in accordance with the departmental strategies and concepts to create a methodology for the adaptation of small municipalities in terms of the availability of drinking water for residents such as indicator of socio - economic development of society. The acquired knowledge proves that the problem the supply of drinking water to municipalities is a current topic, which is perceived both by the municipal self-government and by the general public. For both groups of respondents, the supply of drinking water in small municipalities is important one of the determining factors in the context of community development.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
TVP_2020_2_Hejduková a kol..pdf380,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD