Title: Knowledge intensive services in society 4.0
Other Titles: Znalostně intenzivní služby ve Společnosti 4.0
Authors: Vacek, Jiří
Dvořáková, Lilia
Taušl Procházková, Petra
Citation: VACEK, J., DVOŘÁKOVÁ, L., TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P. Knowledge intensive services in society 4.0. Trendy v podnikání, 2020, roč. 10, č. 4, s. 9-19. ISSN 1805-0603.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42598
ISSN: 1805-0603
Keywords: Znalostně intenzivní služby (KIS);Společnost 4.0;středoevropské regiony;měnící se požadavky na kompetence, pracovní pozice, rizika a příležitosti
Keywords in different language: knowledge-intensive services (KIS);Society 4.0;CEE regions;changing requirements to competencies and jobs, risks and opportunities
Abstract: S nástupem koncepce Společnost 4.0 roste role znalostně intenzivních služeb. FEK ZČU a VŠTE České Budějovice s podporou programu TAČR ÉTA spolupracují na projektu TAČR – TL02000136 „Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0“. Tento příspěvek shrnuje výsledky výzkumu provedeného v první fázi projektu: vypracování dvou studií, které se soustřeďují na identifikaci, analýzu a hodnocení metod a nástrojů pro adaptaci znalostně intenzivních služeb a vytvoření katalogu požadavků měnících se pracovních pozic na kompetence a dovednosti. Tyto studie byly doplněny dotazníkovým průzkumem zaměřeným na relevantní podniky v Plzeňském a Jihočeském kraji, po kterém následovala semistrukturovaná interview s manažery vybraných podniků. Získané poznatky, pozorování, doporučení a zpětné vazby z podnikatelské praxe jsou východiskem druhé fáze projektu, která se soustředí na vytvoření metodiky adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0.
Abstract in different language: The contribution brings attention to the growing role of knowledge intensive services in the Society 4.0. Faculty of Economics of the University of West Bohemia in Plzeň joined forces with the Institute of Technology and Economics in České Budějovice in the project “Knowledge-intensive services sector adaptation to the conditions of Society 4.0” supported by the programme ÉTA of the Technology Agency of the Czech Republic. This contribution summarizes the research results of the completed first phase of the project: the development of two studies focused on identification, analysis and evaluation of methods and tools for knowledge intensive services adaptation and catalogue of requirements to competencies and skills to the changing jobs. Those studies were complemented by the questionnaire research among the relevant companies in Plzeň and South Bohemia regions followed by semi-structured interviews with managers of selected companies. The presented findings, observations, recommendations and feedback from business practice form the basis for the second phase of the project, which is focused on creating a methodology for adapting small and medium-sized enterprises in the services sector to the conditions of Society 4.0.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
TVP2020_Vacek_Dvorakova_Tausl_Prochazkova.pdf606,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD