Title: Milling of Complex Surfaces of EN 10060 Steel after HVOF Sprayed NiCrBSi Coatings
Other Titles: Frézování komplexních povrchů z oceli EN 10060 po HVOF stříkaných NiCrBSi povlacích
Authors: Valíček, Jan
Harničárová, Marta
Řehoř, Jan
Kušnerová, Milena
Fulemová, Jaroslava
Gombár, Miroslav
Kučerová, Ludmila
Filipenský, Jan
Hnátík, Jan
Citation: VALÍČEK, J., HARNIČÁROVÁ, M., ŘEHOŘ, J., KUŠNEROVÁ, M., FULEMOVÁ, J., GOMBÁR, M., KUČEROVÁ, L., FILIPENSKÝ, J., HNÁTÍK, J. Milling of Complex Surfaces of EN 10060 Steel after HVOF Sprayed NiCrBSi Coatings. Coatings, 2020, roč. 10, č. 8. ISSN 2079-6412.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85089691047
http://hdl.handle.net/11025/42599
ISSN: 2079-6412
Keywords: stříkání;povlak;frézování;drsnost povrchu;povrchová tvrdost podle Vickerse
Keywords in different language: spraying;coating;milling;surface roughness;surface Vickers hardness
Abstract: K prozkoumání a vylepšení byl použit proces vysokorychlostního stříkání kyslíkem a palivem povrchové vlastnosti obrobku. Výzkum byl zaměřen na sférický povrch obrobku vyrobeno z vysokopevnostní oceli, sestava kuličky a objímky. Po nastříkání slitinou niklu povrch byl obráběn frézováním. Potahování bylo prováděno jako proces, při kterém byla vyrobena velmi tenká vrstva povlak požadované tloušťky a požadovaných specifických vlastností, tj. vysoká tvrdost podle Vickerse, přilnavost k povrchu, odolnost proti opotřebení a další důležité vlastnosti, které je třeba respektovat v jiných metodách obrábění byl aplikován na již hotový, tepelně připravený kovový podklad. Tento článek se zabývá frézováním složitých povrchů ocelového podkladu EN 10060 po nástřiku se slitinou NiCrBSi. Po postřiku bylo provedeno celkem 15 mlecích experimentů přesně určit optimální řezné parametry frézování a adhezi povrchu na základě nově získané predikční vztahy. Hlavními prezentovanými výsledky jsou nové vztahy pro stanovení optimálních technologických podmínek frézování na základě identifikace použití lepicích profilů odvozené rovnice. Nové vztahy byly ověřeny a také porovnány s aktuální literaturou v pole.
Abstract in different language: The high-velocity oxy-fuel spraying process was used to investigate and improve the surface properties of a workpiece. The research was focused on the spherical surface of a workpiece made of high-strength steel, a ball and socket assembly. After spraying with a nickel alloy, the surface was machined by milling. The coating was carried out as a process in which a very thin layer of coating of the required thickness and the required specific properties, i.e., high Vickers hardness, adhesion to the surface, wear resistance and other important characteristics, which must be respected in other machining methods, was applied to the already finished, heat-prepared metal substrate. This article deals with the milling of complex surfaces of steel substrate EN 10060 after spraying with NiCrBSi alloy. After spraying, a total of 15 milling experiments were performed in order to determine precisely the optimal cutting parameters of milling and surface adhesion, based on newly acquired prediction relations. The main presented results are new relations for the determination of optimal technological milling conditions based on the identification of adhesive sections using derived equations. The new relations were verified and also compared with the current literature in the field.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
coatings-10-00744-v2-1.pdf2,9 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD