Title: Dialogue Act-Based Expressive Speech Synthesis in Limited Domain for the Czech Language
Other Titles: Expresivní syntéza řeči pro český jazyk založená na dialogových aktech
Authors: Grůber, Martin
Matoušek, Jindřich
Hanzlíček, Zdeněk
Tihelka, Daniel
Citation: GRŮBER, M., MATOUŠEK, J., HANZLÍČEK, Z., TIHELKA, D. Dialogue Act-Based Expressive Speech Synthesis in Limited Domain for the Czech Language. Informatica (Ljubljana), 2020, roč. 44, č. 2, s. 147-166. ISSN 0350-5596.
Issue Date: 2020
Publisher: Slovene Society Informatika
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85090763750
http://hdl.handle.net/11025/42621
ISSN: 0350-5596
Keywords: syntéza řeči;výběr jednotek;HMM;expresivita;dialogový akt;omezená doména
Keywords in different language: speech synthesis;unit selection;HMM;expressivity;dialogue act;limited domain
Abstract: Článek se zabývá syntézou expresivní řeči v dialogu. Pro popis expresivity jsou použity dialogové akty - diskrétní expresivní kategorie. Cílem této práce je popsat postup vývoje expresivní syntézy řeči pro dialogový systém v omezené oblasti. Zde je tato oblast omezena na rozhovory mezi člověkem a počítačem na témata týkající se osobních fotografií. Aby bylo možné začlenit do syntézy řeči expresivitu, je potřeba modifikovat stávající algoritmy používané pro syntézu neutrální řeči. Byl nahrán expresivní řečový korpus, data byla anotována předdefinovanou množinou dialogových aktů, a byla provedena akustická analýza tohoto korpusu. Pro syntézu expresivní řeči byly využity metody výběru jednotek a HMM. Jako výsledky jsou v článku uvedené výstupy z poslechových testů. Posluchači v nich hodnotili dva aspekty expresivní syntézy řeči pro izolované promluvy: kvalitu řeči a vnímání expresivity. Vyhodnocení je provedeno také pro promluvy v rámci dialogu pro ověření vhodnosti syntetické expresivní řeči. Závěrem je, že syntetická expresivní řeč je hodnocena pozitivně i když je o něco horší kvality než syntetická řeč neutrální. Syntetická expresivní řeč však skutečně umožňuje přenášet expresivitu na posluchače a tím zlepšuje přirozenost syntetické řeči.
Abstract in different language: This paper deals with expressive speech synthesis in a dialogue. Dialogue acts - discrete expressive categories - are used for expressivity description. The aim of the work is to create a procedure for development of expressive speech synthesis for a dialogue system in a limited domain. The domain is here limited to dialogues between a human and a computer on a given topic of reminiscing about personal photographs. To incorporate expressivity into synthetic speech, modifications of current algorithms used for neutral speech synthesis are made. An expressive speech corpus is recorded, annotated using a predefined set of dialogue acts, and its acoustic analysis is performed. Unit selection and HMM-based methods are used to synthesize expressive speech, and an evaluation using listening tests is presented. The listeners asses two basic aspects of synthetic expressive speech for isolated utterances: speech quality and expressivity perception. The evaluation is also performed for utterances in a dialogue to asses appropriateness of synthetic expressive speech. It can be concluded that synthetic expressive speech is rated positively even though it is of worse quality when comparing with the neutral speech synthesis. However, synthetic expressive speech is able to transmit expressivity to listeners and to improve the naturalness of the synthetic speech.
Rights: Plný text není přístupný.
© Slovene Society Informatika
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KKY)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD