Title: Methodology for Process Mapping in Travel Agencies, Agents and Destination Management
Other Titles: Metodika mapování procesů v cestovních kancelářích, agenturách a destinačního managementu
Authors: Vaculčíková, Zuzana
Tučková, Zuzana
Hrabal, Martin
Ulrych, Zdeněk
Citation: VACULČÍKOVÁ, Z., TUČKOVÁ, Z., HRABAL, M., ULRYCH, Z. Methodology for Process Mapping in Travel Agencies, Agents and Destination Management. In: VISION 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage norristown: Int business information management assoc-IBIMA, 2019. s. 9356-9365. ISBN 978-0-9998551-3-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Int business information management assoc-IBIMA
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42682
ISBN: 978-0-9998551-3-3
Keywords: řízení obchodních procesů;metodologie;proces;cestovní ruch
Keywords in different language: business process management;methodology;process;tourism
Abstract: Moderní svět nových technologií, rostoucí globalizace a změny v chování zákazníků nutí podniky cestovního ruchu neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb. Klasická organizace podniků cestovního ruchu prostřednictvím funkcí již nestačí k zajištění ziskovosti, udržitelnosti a spokojenosti zákazníků. Důvod je prostý. Funkční správa již nemůže pružně reflektovat měnící se potřeby stále náročnějších zákazníků. Snahou společností v cestovním ruchu by tedy mělo být přejít na řízení procesů a sjednotit stávající funkce společně s fungujícími obchodními procesy. Ve výsledku tyto podniky snáze naplní potřeby všech zúčastněných stran v souladu se strategickými cíli společnosti. Účelem tohoto řešeného projektu je navrhnout konkrétní metodologii a identifikovat vědecký přístup budoucího výzkumu zaměřeného na identifikaci klíčových procesů v podnicích cestovního ruchu a jeho charakteristik, zejména v rámci cestovních agentur, cestovních agentů a organizací pro správu destinací v České republice. Navržený konkrétní rámec procesu pomůže vybraným subjektům cestovního ruchu efektivně řídit a koordinovat jejich každodenní aktivity se zaměřením na potřeby zákazníků a obchodní cíle současně. Tento řešený projekt pomůže vyplnit mezeru ve výzkumu v procesech cestovního ruchu a jejich řízení, protože v České republice dosud nebyl proveden žádný podobný výzkum. Hlavní přínos této práce bude na konferenci přednesen formou prezentace.
Abstract in different language: The modern world of new technologies, increased globalization and changes in customers' behaviour forces tourism businesses to continually improve the quality of provided services. The classical organization of tourism businesses through functions is no longer sufficient to ensure profitability, sustainability and satisfaction of customers. The reason is simple. Functional management can no longer flexibly reflect on changing needs of more and more demanding customers. Thus, the effort of tourism companies should be to switch to process management and unify the existing functions together to working business processes. As a result, these businesses will easier fulfill the needs of all stakeholders in accordance with the strategic objectives of the company. The purpose of this work in progress is to design particular methodology and identify the scientific approach of future research aimed at the identification of key processes in tourism businesses and its characteristics, especially within tour agencies, tour agents and destination management organizations in the Czech Republic. Proposed particular process framework will help chosen tourism entities to effectively manage and coordinate their daily activities with a focus on the customers' needs and business objectives at the same time. This work in progress will help to fill in the research gap in tourism processes and their management because no similar research has been done in the Czech Republic yet. The main message of this work will be delivered at the conference in the form of presentation.
Rights: Plný text není přístupný.
© IBIMA
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
34th IBIMA Conference proceedings (Ulrych).pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD