Title: Potřebujeme znát feministickou orální historii?: O autorkách, metodách i výzvách orálněhistorického feminismu
Other Titles: Is it Necessary to Know Feminist Oral History?: About Authors, Methods and Challenges of Oral History Feminism
Authors: Švaříčková Slabáková, Radmila
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2020, roč. 10, č. 2, s. 52-73.
Issue Date: 2020
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2021/02/Memo_2020_2-final.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42700
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;feminismus;subjektivita;postkolonialismus;ženy;střední Evropa;český
Keywords in different language: oral history;feminism;subjectivity;postcolonialism;women;Central Europe;Czech
Abstract: Orální historie je v České republice dobře etablovaným oborem, stejně jako dějiny žen a gender history. Feministická orální historie však není vůbec známa. Cílem studie je představit anglo‑americkou feministickou orální historii a uvažovat nad příčinami absence tohoto bádání v české orální historii. Studie seznamuje se třemi fázemi vývoje anglo‑americké feministické orální historie, s jejími hlavními protagonistkami a jejich přístupy a teoriemi. Feministická orální historie je v článku považována za zásadní příspěvek v oblasti orálněhistorického procesu a reflexivity orálněhistorické praxe. V závěru studie vyzývá českou orální historii k seznámení s praktikami současné feministické orální historie, což by mohlo vést k přesunu od její převážně dokumentární povahy k větší demokratičnosti a reflexivnosti.
Abstract in different language: Oral history is a well‑established field in the Czech Republic, similarly to women´s history of women and gender history. However, feminist oral history is totally unknown. The goal of this article is to depict Anglo‑American feminist oral history but also to seek the causes of this void. The article describes three stages of the development of Anglo‑American feminist oral history, the main protagonists, their approaches and theories. Feminist oral history is considered by the author as an important contribution to the oral history field in the domains of the oral history process and reflexivity. At the end, the article invites Czech oral historians to learn about the practices of feminist oral history. The author believes this could contribute to a shift of Czech oral history from its predominantly documentary nature to its more democratic and reflexive character.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 10, č. 2 (2020)
Roč. 10, č. 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Švaříčková Slabáková.pdfPlný text415,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.