Title: Komunikačně-stylový a systémový pohyb v současné češtině
Other Titles: Communication styles and system movement in contemporary Czech
Authors: Čechová, Marie
Citation: ČECHOVÁ, M. Komunikačně-stylový a systémový pohyb v současné češtině. Stylistyka, 2020, roč. 29, č. 2020, s. 427-439. ISSN 1230-2287.
Issue Date: 2020
Publisher: Uniwersytet Opolski
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42841
ISSN: 1230-2287
Keywords: sdělení;normativní;analogie;anomálie;kodifikace;archaizace;revitalizace;konvergence;diferenciace
Keywords in different language: communication;normative;analogy;anomaly;codification;archaization;revitalization;convergence;differentiation
Abstract: Český jazyk je sociálně stratifikovaný a regionálně diferencovaný, i když v něm probíhají také procesy opačného charakteru, jako je sjednocení a vyrovnání. Rozvoj jazyka zahrnuje sám o sobě antinomie, které si navzájem odporují, ale které se vzájemně doplňují a přecházejí do sebe. Příspěvek představuje výklad fungování vybraných antinomií v jazyce a v řeči, jako je vztah mezi standardní a nestandardní formou, představovanou běžnou češtinou. Již v polovině minulého století došlo k tendenci stírat hranice mezi nimi, zatímco různí lingvisté měli na tento proces různé názory. Tyto názory se odrážejí v nesrovnalostech obsažených v normativních knihách (slovníky, gramatiky, pravopisné normy, normativní vzdělávací příručky), což zvyšuje nejistotu uživatelů při výběru jazykových prostředků. Uživatelé jsou nyní možná více ovlivňováni médii než výukou. Úroveň mediální řeči se odráží v řeči běžných uživatelů, častých jevech, které jsou nadužívány, stávají se módou, pronikají do řeči bez ohledu na jejich funkčnost či nefunkčnost. Obecně lze současnou situaci češtiny charakterizovat jako dynamickou, s vývojovými rysy, systémovými i nepravidelnými. Lingvistika by měla tuto situaci nejen zachytit a popsat, ale ovlivnit ji jazykovým vědomím, jak tvrdili stoupenci pražské školy. Někteří lingvisté to však odmítají a považují to nesprávně za zásah a manipulaci.
Abstract in different language: The Czech language is socially stratified and regionally differentiated, although there are also processes of the opposite character going on in it, like unification and equali-zation. Language development includes in itself antinomies opposing each other, but which are mutually complementary and converting into each other. The paper presents an interpretation of the functioning of selected antinomies in the language and in speech, such as the relationship between the standard and non-standard forms, represented by the common Czech. As early as in the middle of the last century the tendency to blurring of boundaries between them occurred, while various linguists have had different opinions on that process. These opinions are reflected in inconsistencies present in normative books (dictionaries, grammars, orthographic norms, normative educational handbooks), and this raises the uncer-tainty of users in the choice of language means. The users are now perhaps more influenced by the media than by teaching. The level of media speech is reflected in the speech of ordinary users, the frequent phenomena being overused, they become fashion, they insinuate themselves into the speech regardless of their functionality or non-functionality. In general, the current situation of the Czech can be characterized as dynamic, with developmental features, both systemic and irregular. Linguistics should not only capture this situation and describe it, but influence it by linguistic awareness, as the followers of the Prague School claimed. However, some linguists refuse it, consider-ing it wrongly as intervention and manipulation.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Uniwersytet Opolski
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD