Title: Influence of chemical composition and parameters of heat treatment on the mechanical properties and microstructure of TRIP steels
Other Titles: VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A PARAMETRŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI A MIKROSTRUKTURU TRIP OCELÍ
Authors: Bublíková, Dagmar
Jirková, Hana
Jeníček, Štěpán
Vrtáček, Jiří
Citation: BUBLÍKOVÁ, D. JIRKOVÁ, H. JENÍČEK, Š. VRTÁČEK, J.Influence of chemical composition and parameters of heat treatment on the mechanical properties and microstructure of TRIP steels. In. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing LTD
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85080957607
http://hdl.handle.net/11025/42900
ISSN: 1757-8981
Keywords: TRIP oceli;interkritické žíhání;zbytkový austenit;RTG difrakce
Keywords in different language: TRIP steels;intercritical annealing;retained austenite;X-ray diffraction
Abstract: Oceli, u kterých lze dosáhnout vhodným tepelným zpracováním směsných zákalných struktur, představují pro své dobré mechanické vlastnosti širokou škálu vyžití zejména v automobilovém průmyslu. Jednou skupinou ocelí jsou oceli s efektem transformačně indukované plasticity (TRIP oceli) s obsahem uhlíku kolem 0,2%. Tepelné zpracování těchto ocelí probíhá ve dvou stupních. Nejprve je proveden ohřev do oblasti interkritických teplot mezi teploty A1 a A3. Poté následuje ochlazení na teplotu bainitické prodlevy a výdrž na této teplotě. Výsledná směsná struktura se skládá z feritu, bainitu a zbytkového austenitu. Vlivem kombinace feritu a zbytkového austenitu lze u těchto ocelí dosáhnout meze pevnosti až 1500 MPa a tažnosti až 25-40%. Pro tento experiment byly zvoleny dvě oceli se speciálním legováním podporujícím vznik TRIP struktury. Tyto oceli se od sebe lišily především obsahem chromu. Oceli byly tepelně zpracovány interkritickým žíháním. Posuzoval se zejména vliv rychlosti ochlazování na teplotu bainitické prodlevy a doba výdrže na této teplotě na mechanické vlastnosti a výslednou mikrostrukturu. Po tepelném zpracování bylo dosaženo struktur na bázi feritu, bainitu a zbytkového austenitu. Bylo dosaženo meze pevnosti až 1100 MPa při tažnosti 28%.
Abstract in different language: Good mechanical properties of steels, in which appropriate heat treatment can produce mixed hardening structures, make them candidates for a broad range of applications, namely in the automotive industry. TRIP steels (in which transformation-induced plasticity operates) with a carbon content of approximately 0.2% are one such class of steels. Heat treatment of these steels comprises two stages. The first involve heating to the intercritical region between the A1 and A3. It is followed by cooling to a bainitic transformation temperature and holding. The resulting mixed microstructure consist of ferrite, bainite and retained austenite. Thanks to the presence of ferrite and retained austenite, the ultimate strength and elongation can reach 1500 MPa and 25-40%, respectively. The experiments presented in this paper were performed on two steels whose chemistries were specially adjusted to support formation of TRIP microstructure. The main difference between them was the level of chromium. Intercritical annealing was carried out on both steels. Aspects of interest included mainly the effect of the cooling rate above the bainitic transformation temperature and the holding time on mechanical properties and final microstructure. The heat treatment led to microstructures ferrite, bainite and retained austenite. The strength was under 1100 MPa and elongation reached 28%.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bublíková_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012004.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD