Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDuffek, Václav
dc.contributor.authorHořejší, Petr
dc.contributor.authorMentlík, Pavel
dc.contributor.authorPolcar, Jiří
dc.contributor.authorPrůcha, Tomáš
dc.contributor.authorRohlíková, Lucie
dc.date.accessioned2021-03-15T11:00:26Z-
dc.date.available2021-03-15T11:00:26Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDUFFEK, V. HOŘEJŠÍ, P. MENTLÍK, P. POLCAR, J. PRŮCHA, T. ROHLÍKOVÁ, L.Pre-service teacher training in the Virtual Classroom : Pilot study. In: E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2019. s. 201-210. ISBN 978-80-86302-85-0.cs
dc.identifier.isbn978-80-86302-85-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42913
dc.description.abstractVirtuální učebna je aplikace založená na Unity 3D engine. Uživatel si nasadí 3D brýle a ocitne se ve virtuálním modelu třídy základní školy. V učebně je také virtuální tabule, kde může uživatel psát poznámky, stejně jako mapa s ukazovátkem. Aplikace je využívána při výuce didaktiky zeměpisu, ovšem očekává se rozšíření na další obory. V pilotní studii bylo testováno 10 studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia geografie, jejichž úkolem bylo představit krátké vysvětlení ve virtuální učebně, zaměřené na vybrané kritické místo kurikula zeměpisu. Před zahájením výcvikového kurzu VR studenti vyplnili dotazník se zaměřením na jejich zkušenosti se skutečnou výukou a VR. Pilotní studie byla provedena ve třech po sobě jdoucích fázích. Nejprve se studenti s virtuální učebnou seznámili (představili se a sdělili probírané geografické téma) a poskytli základní zpětnou vazbu na prostředí virtuální třídy. V další fázi představili účastníci předem připravené téma, získali zpětnou vazbu od učitelů a dalších studentů, kteří hodnotili jejich výkon, a znovu poskytli zpětnou vazbu na prostředí. V poslední fázi pilotní studie studenti znovu učili stejné téma a snažili se podat lepší výkon, reflektující komentáře z předchozí úrovně. Po dokončení procesu studenti vyplnili další dotazník, kde poskytovali anonymní komentáře k celkovému konceptu Virtuální třídy. Z výsledků pilotní studie je zřejmé, že prezentace jednotlivých studentů ve virtuální učebně je dobrým způsobem, jak otevírat oborová i didaktická témata ve výuce didaktiky. Ukázalo se, že budoucí učitelé velmi často zaměřují své učení na profesní přesnost předkládaného kurikula a méně se zabývají didaktickými aspekty učených témat - jak vysvětlit a motivovat žáky k učení atd. Schopnost vysvětlit problematické oblasti kurikula může být ve virtuální učebně systematicky rozvíjena a použitý dvoufázový přístup se jeví jako vhodný metodologický základ. Při porovnání prvního a druhého výstupu ve virtuální třídě je zřejmé, že se studenti zlepšují, takže tento simulátor pedagogické práce lze úspěšně použít jako jednu z možností pedagogického výcviku ve spojení s vlastní školní praxí. Současně jsme dospěli k závěru, že někteří studenti trpí při práci ve virtuální třídě tzv. cyber sickness a nemohou se plně soustředit. Ovšem i pro tyto studenty je trénink také prospěšný, protože se mohou zapojit do role reflexivního hodnotitele.cs
dc.format10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherCentre for Higher Education Studiesen
dc.relation.ispartofseriesE-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globeen
dc.rights© Centre for Higher Education Studiesen
dc.subjectvirtuální realitacs
dc.subjectvysokoškolské vzdělávánícs
dc.subjectbudoucí učitelécs
dc.subjecttrénink učitelůcs
dc.subjectkurikulumcs
dc.subjectdidaktikacs
dc.titlePre-service teacher training in the Virtual Classroom : Pilot studyen
dc.title.alternativeTrénink budoucích učitelů v trenažeru Virtuální třída : pilotní studiecs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe pilot study will be presented in a Virtual classroom environment. Virtual classroom is an application based on the Unity 3D engine. The user puts on 3D glasses, and finds himself/herself in a virtual primary, school model where several pupils can sit on the seats to interact with. There is also a virtual whiteboard in the classroom, where the user can write notes, as well as a map with a pointer. The application is used during the teaching of didactics for pre-service geography teachers, where expansion to other disciplines is expected. In the pilot study, there were 10 students of the 1st year of Geography Teaching, whose task was to present a short explanation in a virtual classroom, focused on selected critical points of the geography curriculum. Before starting the VR training coin se, the students completed a questionnaire, focusing on their experience with real teaching and VR. The pilot study was conducted in three successive stages. First, the students tried working in a virtual classroom (presented themselves and a geographic theme), provided basic feedback, and were given a virtual session at lower secondary school level. In theft next class, they presented a pre-prepared theme in a virtual classroom, received feedback from teachers and other students who evaluated theft performance according to a single evaluation form, and reflected on the work in Virtual Classroom. During the last stage of the project work, the students taught the same topic again, and tried to give a better performance, reflecting comments from the previous level. After completing the process, the students completed another questionnaire to determine their responses to the application of VR in teacher training. It is clear from the results of the pilot study that the presentation of individual students in a virtual classroom is a good way to open both subject and didactic topics in teaching didactics. It turned out that pre-service teachers very often focus their training and self-learning on the professional (disciplinary) accuracy of the presented curriculum, and are less concerned with the didactic aspects of the topics taught - how to explain and motivate pupils to learn, etc. The ability to explain the problematic areas of the curriculum can be systematically developed in a Virtual classroom, as well as the two-stage approach used, seem to be the appropriate methodological basis. When comparing the first and second performances in a virtual classroom, it is clear that students are getting better, so this pedagogical work simulator can be successfully used as one of the possibilities of pedagogical training, in conjunction with their own school practice. At the same time, we came to the conclusion that some students suffer from cyber sickness while working in a virtual classroom, and cannot fully concentrate. However, it is also beneficial for these students to be able to participate in the role of reflective evaluator and colleague for didactics lessons, using a Virtual classroom.en
dc.subject.translatedvirtualrealityen
dc.subject.translatedhigher educationen
dc.subject.translatedpre-service teachersen
dc.subject.translatedteacher trainingen
dc.subject.translatedcurriculumen
dc.subject.translateddidacticsen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number588063400019
dc.identifier.obd43929707
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (CBG)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD