Title: Řečová a vzdělávací praxe a jejich výzkum
Other Titles: Speech and Educational Practice and their Research
Authors: Čechová, Marie
Citation: ČECHOVÁ, M.Řečová a vzdělávací praxe a jejich výzkum. Didaktické studie, 2020, roč. 12, č. 2, s. 114-123. ISSN 1804-1221.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42978
ISSN: 1804-1221
Keywords: řeč;žák;výchova;výzkum;koncepce
Keywords in different language: speech;pupil;education;research;concept
Abstract: Zjišťování kvantitativních poměrů v řeči má podstatnou úlohu pro rozšiřování slovní zásoby žáků a znalosti tvarů slov, proto by je výuka měla respektovat. Důležité je i zjišťování produktivity typů jazykových jevů a stupeň obtížnosti při jejich zvládání. Proto je nutný kvalitativní výzkum aktuálního stavu řeči. Předmětem výuky a výchovy by měly být živé projevy, včetně stylizačně nezvládnutých, jevy syntaktické, morfologické, lexikální. Nutno poznat žákovskou praxi řečovou i vzdělávací. Východiskem analýzy a účinné kritiky by mělo být komplexní poznání stavu výuky s následným podáním návrhů na změnu koncepce. Základní výzkum předpokládá experimentální výuku konfrontovanou s výukou tradiční, srovnávání výsledků experimentálních a kontrolních tříd a škol. Měl by obsáhnout celý vzdělávací cyklus, postihnout kontinuitu vzdělávání.
Abstract in different language: Determining quantitative ratios in speech plays an essential role in expanding students‘ vocabulary and knowledge of their forms, therefore they should be respected in the educational process. It is also important to determine the productivity of types of language phenomena and the degree of difficulty of their acquisition. Therefore, qualitative research of the current state of speech is necessary. The subject of teaching and education should be live language examples, including stylistically unmanageable ones, syntactic, morphological, and lexical phenomena. It is necessary to learn the pupils‘ practice of both speaking and education. The starting point of any analysis and effective criticism should be a comprehensive knowledge of the state of teaching with the subsequent submission of proposals to change the concept. Basic research presupposes experimental teaching confronted with traditional teaching, comparing the results of experimental and control classes and schools. It should cover the whole educational cycle and affect the continuity of education.
Rights: © Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Čechová, Řečová praxe.pdf2,9 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD