Title: Podpora místního ekonomického rozvoje, rozvojové problémy a budoucí výzvy obcí a měst v České republice
Other Titles: Local economic development, development problems and future challenges of municipalities and towns in the Czech Republic
Authors: Ježek, Jiří
Ježková, Renáta
Citation: JEŽEK, J. JEŽKOVÁ, R. Podpora místního ekonomického rozvoje, rozvojové problémy a budoucí výzvy obcí a měst v České republice. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 381-388. ISBN 978-80-210-8970-9.
Issue Date: 2018
Publisher: Masarykova univerzita
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/43044
ISBN: 978-80-210-8970-9
Keywords: Obce a města;místní ekonomický rozvoj;zdroje a kapacity;problémové oblasti;budoucí výzvy;Česká republika
Keywords in different language: Municipalities and towns;local economic development;resources and capacities;problem areas;future challenges;Czech Republic
Abstract: Příspěvek se zabývá hodnocením rozvojových předpokladů, zdrojů, kapacit a úspěšnosti podpory místního ekonomického rozvoje pohledem představitelů obcí a měst v České republice. Vychází z reprezentativního dotazníkového šetření, realizovaného v létě 2017. Bylo dotázáno 679 obcí a měst všech velikostních kategorií ve všech krajích ČR. Výzkum ukázal, že většina obcí a měst v České republice hodnotí své rozvojové předpoklady celkově pozitivně. K nejčastějším problémům patří omezené finanční zdroje a nedostatečné organizační a plánovací kapacity. Problémem je také skutečnost, že zvláště malá města a malé obce nemají k dispozici strategicky důležité pozemky a nemovitosti, které by jim umožňovaly místní ekonomický rozvoj efektivně ovlivňovat. S výsledky podpory místního ekonomického rozvoje je spokojena pouze asi 1/3 obcí a měst. K nejčastěji uváděným problémům rozvoje obcí a měst patří stav technické infrastruktury (zvláště malé obce a malá města), parkovací možnosti, příjmy obcí, nevyužité brownfieldy a sociálně vyloučené lokality (zvláště střední a velká města). K nejvýznamnějším budoucím výzvám patří stárnutí obyvatelstva, odchod mladých a vzdělaných lidí, omezenost finančních zdrojů a v neposlední řadě obava, jak v budoucnosti zabezpečit odpovídající strukturu a kvalitu veřejných služeb. Aby obce a města dokázaly adekvátně na uvedené komplexní výzvy reagovat je zapotřebí, aby v rámci strategického plánování více využívaly foresight jakožto nástroj, umožňující systematické uvažování o možných variantách budoucího vývoje.
Abstract in different language: The paper deals with the evaluation of the development assumptions, resources, capacities and success of local economic development support from the point of view of representatives of municipalities and towns in the Czech Republic. It is based on a representative questionnaire inquiry, realized in the summer of 2017. 679 municipalities and towns of all size categories were inquired in all regions of the Czech Republic. A research showed that most municipalities and towns in the Czech Republic evaluated their developmental assumptions positively in general. The most frequent problems included limited financial resources and insufficient organizational and planning capacities. The problem is also the fact that, in particular, small towns and small municipalities do not have available strategically important land and real estate that would allow them to influence local economic development effectively. Only about 1/3 of municipalities and towns are satisfied with the results of local economic development support. The most frequently mentioned problems of municipal and urban development are: a state of the technical infrastructure (especially in case of small municipalities and small towns), parking opportunities, incomes of municipalities, unused brownfields and socially excluded localities (especially in case of the middle and large towns). The most important challenges for the future include: the aging of the population, the departure of young and educated people, limited financial resources and, last but not least, the fear of securing the appropriate structure and quality of public services in the future. So that the municipalities and towns will be able to respond adequately to these complex challenges, they need to use foresight as a tool in strategic planning to allow them systematic consideration of possible variants of future development.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Masarykova univerzita
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ježek-Kurdějov_2018.pdf10,04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD