Title: Thermodynamics and Mechanics of Thermal Spraying of Steel EN 10060 Substrate with NiCrBSi Alloy after Milling
Other Titles: Termodynamika a mechanika tepelného stříkání oceli EN 10060 jako substrátu se slitinou NiCrBSi po frézování
Authors: Valíček, Jan
Harničárová, Marta
Řehoř, Jan
Kušnerová, Milena
Kučerová, Ludmila
Gombár, Miroslav
Fulemová, Jaroslava
Filipenský, Jan
Hnátík, Jan
Citation: VALÍČEK, J. HARNIČÁROVÁ, M. ŘEHOŘ, J. KUŠNEROVÁ, M. KUČEROVÁ, L. GOMBÁR, M. FULEMOVÁ, J. FILIPENSKÝ, J. HNÁTÍK, J. Thermodynamics and Mechanics of Thermal Spraying of Steel EN 10060 Substrate with NiCrBSi Alloy after Milling. Materials, 2020, roč. 13, č. 23. ISSN 1996-1944.
Issue Date: 2020
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85096678940
http://hdl.handle.net/11025/43159
ISSN: 1996-1944
Keywords: povlaky;HVOF;termodynamika;mechanika;Slitina NiCrBSi;tepelné stříkání
Keywords in different language: coatings;HVOF;thermodynamics;mechanics;NiCrBSi alloy;thermal spraying
Abstract: Cílem tohoto příspěvku je představit nový způsob identifikace a predikce vztahu mezi termodynamickými a fyzikálně-mechanickými parametry při tvorbě vrstvy po nástřiku na substrát slitinou NiCrBSi a jejím následném zpracování mletím. Frézování sférického povrchu materiálu EN 10060 po nástřiku bylo prováděno na lineárním frézovacím centru DMU 40 eVolinear. Experimentální část článku je zaměřena na zkoumání vlivu parametrů řezání při obrábění vybrané kombinace materiálů (povlak substrátu: ocel EN 10060 - slitina NiCrBSi). Experiment je založen na výsledcích přímého měření tří základních řezných parametrů, a to: řezné rychlosti vc (m min􀀀1), posuvu na zub fz (mm) a hloubky řezu ap (mm). Byly odvozeny nové distribuční funkce vybraných řezných parametrů. Analytické výsledky termodynamických výpočtů prováděných na slitině na bázi niklu lze použít pro přesné předpovědi technologických parametrů frézování sférického substrátu z oceli EN 10060 po nástřiku HVOF a také pro přípravu vzorků a následnou výrobu vysoce kvalitní nátěry.
Abstract in different language: The objective of this paper is to present a new way of identifying and predicting the relationship between thermodynamic and physical-mechanical parameters in the formation of a layer after spraying on a substrate with NiCrBSi alloy and its subsequent processing by milling. The milling of the spherical surface of the EN 10060 material after spraying was performed on the DMU 40 eVolinear linear milling centre. The experimental part of the article is focused on investigating the influence of cutting parameterswhenmachining a selected combination ofmaterials (substrate-coating: EN 10060 steel-NiCrBSi alloy). The experiment is based on the results of direct measurements of three basic cutting parameters, namely: cutting speed vc (mmin1), feed per tooth fz (mm), and the depth of cut ap (mm). The new distribution functions of selected cutting parameters were derived. The analytical results of the thermodynamic calculations performed on nickel-based alloy can be used for accurate predictions of the technological parameters of milling a spherical substrate made of EN 10060 steel after HVOF spraying, and also for both sample preparation and the subsequent production of high-quality coatings.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
materials-13-05344-v2-1.pdf7,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD