Title: Role sestry v edukaci pacientů s tracheostomickou kanylou
Other Titles: The role of the nurse in the education of patients with tracheostomy cannula
Authors: Haisová, Kateřina
Advisor: Vaňková Milena, Mgr. Ph.D.
Referee: Bejvančická Petra, PhDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44340
Keywords: ošetřovatelská péče;tracheostomie;ošetřovatelská péče o tracheostomii;edukace.
Keywords in different language: tracheostomy care;patient education;nursing;patient education as topic.
Abstract: V teoretické části diplomové práce se zabývám oblastí edukace a edukačního procesu u pacientů s TSK. Charakterizuji roli sestry edukátorky, specifika komunikace s pacienty s tracheostomickou kanylou, edukační cíle, didaktické metody, pomůcky a prostředky využívané v edukaci pacientů s TSK. Poslední sekci teoretické části diplomové práce věnuji komplexnímu programu edukace těchto pacientů a problematice návaznosti péče a bezpečné dimise pacientů TS kanylou do domácího ošetřování. Empirická část diplomové práce je věnována problematice role sestry v edukaci pacientů s TSK, kterou mapuji prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření polostrukturovanými rozhovory se všeobecnými sestrami, které mají klinické zkušenosti a denně pracují s pacienty s dlouhodobým či trvalým zavedením TSK. Kvalitativní studie obsahuje 8 rozhovorů obsahově analyzovaných a následně zpracovaných do kategorií a subkategorií, které konstituují model realizace edukace pacientů s TS kanylou v klinické praxi před jejich dimisí. Stěžejním výsledkem realizovaného výzkumu bylo, že žádné z oslovených ZZ nerealizuje edukační program u pacientů s tracheostomickou kanylou. Výstupem diplomové práce do praxe je návrh edukační příručky pro sestry edukátorky a evaluační "checklist" nekomplikovaného převazu a výměny TSK.
Abstract in different language: In the theoretical part of the diploma thesis I deal with the field of education and the educational process in patients with TSK. I characterize the role of the educator nurse, the specifics of communication with patients with tracheostomy cannula, educational goals, didactic methods, aids and means used in the education of patients with TSK. The last section of the theoretical part of the diploma thesis is devoted to a comprehensive program of education of these patients and the issue of continuity of care and safe displacement of patients with a TS cannula for home care. The empirical part of the diploma thesis is devoted to the role of the nurse in the education of patients with TSK, which I map through a qualitative research survey with semi-structured interviews with general nurses who have clinical experience and work daily with patients with long-term or permanent introduction of TSK. The qualitative study contains 8 interviews content-analyzed and subsequently processed into categories and subcategories, which constitute a model for the implementation of education of patients with TS cannula in clinical practice before their size. The main result of the research was that none of the addressed health care providers implements an educational program for patients with a tracheostomy cannula. The output of the diploma thesis in practice is the design of an educational manual for nurse educators and an evaluation "checklist" of uncomplicated dressing and exchange of TSK.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haisova_Katerina_MVCHP_DP.pdfPlný text práce10,25 MBAdobe PDFView/Open
Haisova_PV.pdfPosudek vedoucího práce396,9 kBAdobe PDFView/Open
Haisova_PO.pdfPosudek oponenta práce432,47 kBAdobe PDFView/Open
Haisova_H.pdfPrůběh obhajoby práce374,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.