Title: Effect of solution annealing and precipitation hardening at 250 °C -550 °C on microstructure and mechanical properties of additively manufactured 1.2709 maraging steel
Other Titles: Vliv rozpouštěcího žíhání a precipitačního vytvrzení na 250 °C -550 °C na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti aditivně vyrobené maraging oceli 1.2709
Authors: Kučerová, Ludmila
Burdová, Karolína
Jeníček, Štěpán
Chena, Iveta
Citation: KUČEROVÁ, L., BURDOVÁ, K., JENÍČEK, Š., CHENA, I. Effect of solution annealing and precipitation hardening at 250 °C -550 °C on microstructure and mechanical properties of additively manufactured 1.2709 maraging steel. Materials Science and Engineering: A, 2021, roč. 814, č. 13 May 2021. ISSN 0921-5093.
Issue Date: 2021
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85103772851
http://hdl.handle.net/11025/44847
ISSN: 0921-5093
Keywords: Aditivní výroba;Vysokopevnostní ocel;precipitační vytvrzení;Selektivní laserové tavení;rozpouštěcí žíhání
Keywords in different language: Additive manufacturing;Maraging steel;Precipitation hardening;Selective laser melting;Solution annealing
Abstract: Dodatečné tepelné zpracování aditivně vyrobené (AM) vysokopevnostní oceli je důležitým faktorem pro úpravu konečných mechanických vlastností produktu. Doposud bylo studováno hlavně precipitační vytvrzení při teplotách od 450 °C do 500 °C, a to buď na vzorcích ve stavu po tisku nebo na vzorcích žíhaných. Tato práce však předkládá přehled vlivu mnohem širších popouštěcích teplot 250 °C - 550 °C na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti vysokopevnostní maraging oceli. Dále je popsán účinek předchozího rozpouštěcího žíhání AM oceli při nižší teplotě 820 °C a při vyšší teplotě 940 ° C na následné precipitační vytvrzení. Výsledky získané pro chování při precipitaci vysokopevnostní AM oceli jsou srovnávány s výsledky konvenčně vyráběné vysokopevnostní oceli. Bylo zjištěno, že mikrostruktura a mechanické vlastnosti AM vzorků předběžně žíhaných při 940 °C a precipitačně vytvrzených jsou srovnatelné s konvenčně zpracovaným referenčním vzorkem při všech teplotách vytvrzování. Na druhou stranu se mikrostruktury a vlastnosti vzorků AM předběžně žíhaly při 820 °C a precipitačně vytvrzených silně podobaly výsledkům přímo vytvrzených tištěných vzorků. I po 6-ti hodinové výdrži při nejvyšší teplotě 550 °C však byly ve vzorcích připravených s různými počátečními podmínkami stále patrné výrazné rozdíly.
Abstract in different language: Post-processing heat treatment of additively manufactured (AM) maraging steel is an important issue in the tailoring of the final mechanical properties of a product. Up to now, mainly precipitation hardening at temperatures of 450 °C–500 °C has been studied either in as-built or solution-annealed samples. This work, however, presents an overview of the effect of much broader tempering temperatures of 250 °C–550 °C on the microstructure and mechanical properties of as-built maraging steel. Furthermore, the effect of previous solution annealing of AM steel at a lower temperature of 820 °C and at a higher temperature of 940 °C on subsequent precipitation hardening is also described. The results obtained for the precipitation behaviour of AM maraging steel are compared with those of conventionally produced maraging steel. The microstructure and mechanical properties of AM samples pre-annealed at 940 °C and precipitation hardened were found to be comparable to the conventionally processed reference sample at all hardening temperatures. On the other hand, the microstructures and properties of AM samples pre-annealed at 820 °C and precipitation hardened strongly resembled the results of as-built samples. However, even after a 6-h hold at the highest tempering temperature of 550 °C, distinct differences could still be found in the samples prepared with various initial condition.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S0921509321004640-main.pdf16,65 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD