Title: A Comparative Study of Dynamic Load Response of High Temperature PEM Fuel Cells
Other Titles: Studie porovnávající reakci vysokoteplotních vodíkových palivových článků s polymerní membránou na dynamickou změnu generovaného elektrického proudu
Authors: Tomáš, Martin
Novotný, Pavel
Gholami, Fatemeh
Tuček, Ondřej
Maršík, František
Citation: TOMÁŠ, M., NOVOTNÝ, P., GHOLAMI, F., TUČEK, O., MARŠÍK, F. A Comparative Study of Dynamic Load Response of High Temperature PEM Fuel Cells. Environmental and Climate Technologies, 2020, roč. 24, č. 1, s. 529-544. ISSN 1691-5208.
Issue Date: 2020
Publisher: Sciendo
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85093645509
http://hdl.handle.net/11025/44916
ISSN: 1691-5208
Keywords: Akcelerované testování;Degradace;Ekvivalentní okruh;Palivový článek
Keywords in different language: Accelerated stress test;Degradation;Equivalent circuit;Fuel cell
Abstract: Vysokoteplotní vodíkové palivové články s polymerní membránou na bázi PBI dopované kyselinou fosforečnou představují perspektivní přístup ve vývoji vodíkových technologií. Zvýšená pracovní teplota (160–200°C) pozitivně ovlivňuje imunitu katalytické vrstvy vůči kontaminaci paliva, zvýšuje kinetiku reakcí na elektrodách, usnadňuje využití produkovaného tepla a zjednodušuje vodní hospodářství díky absenci kapalné vody v systému. Ve studii byl proveden akcelerovaný test, jehož desing vyplývá z doporučení DoE (USA), a předmětem studie byly dvě sestavy membrán a elektrod (MEA) od odlišných výrobců (FuMA-Tech, Danish Power Systems). Před akcelerovaným testem byly určeny výkonové charakteristiky každé MEA. Rezistivita MEA byla zjištěna pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie. Získaná data byla dále předmětem numerické studie založené na ekvivalentním okruhu (Voigtova struktura v sérii sCPE). Studie ukazuje potenciál vysokoteplotních palivových článků v aplikaci, kde dochází k časté změně produkovaného výkonu. Dále bylo zjištěno, že nízké počty opakování smyčky akcelerovaného testu příliš nezatěžují MEA a pozorovaná degradace nebyla výrazná. Zvýšením počtu opakování smyčky akcelerovaného testu se projevilo zvýšenou degradací a snížením produkovaného výkonu. Studie předkládá data, která mohou být využita pro další zlepšení diagnostiky palivových článků.
Abstract in different language: The high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell (HT-PEMFC) based on the polybenzimidazole (PBI) membrane doped with phosphoric acid (H3PO4) presents a promising route in the development of fuel cell technology. The higher operating temperature of 160–200°C results in an increased tolerance of the platinum catalyst to the carbon monoxide, an improved electrode kinetics, a higher-grade heat produced by the fuel cell, and a simplified water management due to the absence of liquid water in the system. In this study, the accelerated stress test protocol (AST) corresponding to the Driving Duty Cycle was used to characterize two sets of commercial MEAs, by Danish Power Systems Ltd. and FuMA-tech GmbH, respectively. Performance characteristics prior to and after the AST procedure were measured. The changes in the resistivity of the MEA were examined by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The EIS data were analysed and interpreted by a suitable equivalent circuit that consisted of a resistor and the Voigt's structure in series with constant phase elements. Conducted experiments and their analysis showed suitability of the HTPEMFC technology in applications where dynamical load of the cell is expected. Moreover, the lower number of AST cycles did not seriously affect the cell performance. As expected, with increasing number of AST cycles, decrease in the cell performance was observed. In general, presented comparative study is expected to provide an extension of existing data for present and future development of diagnostic in the field of HT-PEMFC.
Rights: © Sciendo
Appears in Collections:Články / Articles
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD