Title: Innovation Opportunities and Challenges in SMEs in Selected European Countries
Other Titles: Inovační příležitosti a výzvy malých a středních podniků v MSP ve vybraných evropských zemích
Authors: Skřivan, Lukáš
Vacek, Jiří
Citation: SKŘIVAN, L. VACEK, J. Innovation Opportunities and Challenges in SMEs in Selected European Countries. In Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technická univerzita, 2021. s. 99-106. ISBN: 978-80-7494-578-6
Issue Date: 2021
Publisher: Technická univerzita
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/45524
ISBN: 978-80-7494-578-6
Keywords: MSP, inovace, průmysl 4.0, rozvoj, COVID zotavení
Keywords in different language: SME, innovation, industry 4.0, development, COVID recovery
Abstract: Globální ekonomika je kvůli pandemii COVID-19 ve fázi, kdy je to nutné určit budoucí směr. Očkování již probíhá po celém světě a mezinárodní obchod se pomalu vrací k normálu. U organizací tato situace je velmi obtížná přežít, zotavit se a vytvářet zdroje pro investice do inovací pro nezbytný růst. Organizace se musí vyrovnat se současnou situací a revidovat svou obchodní strategii, aby zvýšila konkurenceschopnost. Největší výzvami pro společnosti jsou dostatečné zdroje (finanční i nefinanční) a udržení talentu. Cílem tohoto příspěvku je zjistit, jaký příležitostem a výzvám Malé a střední podniky čelí ve vybraných evropských zemích. Výzkum je založen na literární rešerši publikací, které obsahují metody a doporučení pro inovace a růst, vzhledem k současné situaci s ohledem na obnovu a využití inovativních metod a postupů. Metody a přístupy autorů publikací jsou různé, a proto bylo nutné nastavit vyhledávací kritéria pro identifikaci článků a zprávy pro bližší analýzu. Trendy v inovacích a udržitelnosti pro následující roky jsou rozdílné, a je proto nutné definovat nové cíle v rámci průmyslu, například v Průmyslu 4.0 a Cirkulární ekonomice. V diskusi a závěru sekce upozorňujeme na neakademický výzkum a možné oblasti zájmu užitečných nejen pro zotavení z COVID, ale také pro jejich růst a zvyšování konkurenceschopnosti.
Abstract in different language: The global economy is due to the pandemic COVID-19 at the stage where it is necessary to determine the future direction. Vaccination is already underway around the world and international trade is slowly returning to normal. For organizations, this situation is very difficult to survive, recover, and generate resources for investments in innovations for the necessary growth. Organizations must cope with the current situation and revise its business strategy to increase competitiveness. The biggest challenges for companies are sufficient resources (financial and non-financial) and retaining talent. The aim of this paper is to find out what opportunities and challenges SMEs face in selected European countries. The research is based on a literature review of publications that include methods and recommendations for innovation and growth, given the current situation with regard to recovery and utilization of innovative methods and practices. The methods and approaches of the publications authors are different and therefore it was necessary to set search criteria to identify articles and reports for closer analysis. Trends in innovation and sustainability for the following years have changed, and it is therefore necessary to define new targets within the industry, for example, 4.0 and circular economy. In the discussion and conclusion sections we draw attention to non-academic research and possible areas of interest useful not only for recovery from the COVID, but also for their growth and increasing competitiveness.
Rights: © Technical University of Liberec, Faculty of Economics
© authors
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Skrivan_Vacek_lef_2021_paper.pdf665,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD