Title: The Influence of Varying Aluminium and Manganese Content on the Corrosion Resistance and Mechanical Properties of High Strength Steels
Other Titles: Vliv různého obsahu manganu a hliníku na korozivzdornost a mechanické vlastnosti vysokopevných ocelí
Authors: Hajšman, Jan
Kučerová, Ludmila
Burdová, Karolína
Citation: HAJŠMAN, J. KUČEROVÁ, L. BURDOVÁ, K. The Influence of Varying Aluminium and Manganese Content on the Corrosion Resistance and Mechanical Properties of High Strength Steels. Metals, 2021, roč. 11, č. 9, s. 1-16. ISSN: 2075-4701
Issue Date: 2021
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85114737695
http://hdl.handle.net/11025/45545
ISSN: 2075-4701
Keywords: potenciodynamická zkouška;středně-manganové vysokopevné oceli;TRIP ocel;bodová koroze;mikrolegování niobem
Keywords in different language: potentiodynamic testing;medium manganese high strength steel;TRIP steel;localized corro-sion;niobium microalloying
Abstract: Cílem této práce je hodnocení vlivu malých změn v chemickém složení vybraných nízkouhlíkových ocelí s nízkým až středním obsahem manganu na jejich korozní odolnost a mechanické vlastnosti. Předmětem analýzy bylo šest ocelí s obsahem manganu od 1,5 % do 4,0 % a hliníku od 0,008 do 6,5 % hmotnostních. Hodnoceny byly vliv hliníku jako náhrady křemíku, mikrolegování niobem i případný efekt tepelného zpracování. Rovněž bylo hodnoceno působení nekovových vměstků na vznik a rozvoj bodové koroze. Na základě výsledků potenciodynamické zkoušky, expoziční zkoušky, zkoušky tahem a rázem v ohybu bylo zjištěno, že zvýšení korozní odolnosti spojené se zvýšením obsahu hliníku je doprovázeno výrazným zhoršením mechanických vlastností. V případě mikrolegování niobem a tepelného zpracování nebyl zjištěn měřitelný vliv na korozivzdornost daných ocelí. Z hlediska celkové korozní odolnosti bylo prokázáno, že pozitivní vliv hliníku je zde nadřazen negativnímu vlivu působení nekovových vměstků.
Abstract in different language: The aim of this paper is to evaluate the influence of small variations in chemical composition on the corrosion resistance and mechanical properties of low-manganese and medium manganese high strength steels. Six different steels with manganese content varying from 1.5 to 4.0 wt.% and aluminium from 0.008 to 6.5 wt.% were subjected to the analysis. The other subjects for evaluation included the effect of aluminium as a replacement for silicon, niobium microal-loying and the effect of heat treatment. The effect of nonmetallic inclusions on localized corro-sion initiation and propagation was also documented. Using potentiodynamic testing, exposure testing, tensile and impact testing, it was found that the improvement in corrosion resistance associated with increasing aluminium content is accompanied by a significant deterioration of the mechanical properties. Niobium microalloying and heat treatment was found to have no quantifiable impact on the anti-corrosion properties. The effect of aluminium content proved to be superior to the effect of nonmetallic inclusions in terms of determining the overall corrosion resistance of the experimental steels.
Rights: ©CC-BY
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
metals-hajsman-final.pdf6,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD