Title: Parametry impulzů částečných výbojů
Other Titles: Parameters of partial discharge pulses
Authors: Horák, Jakub
Advisor: Pihera Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Hornak Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46034
Keywords: částečné výboje;parametry impulzů;diagnostika;korónový výboj;povrchový výboj;vnitřní výboj
Keywords in different language: partial;discharges;impulse parameters;diagnostic;corona discharge;surface discharge;internal discharge
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou dielektrických izolačních systémů pomocí částečných výbojů. V práci je popsána diagnostika a její metody pro zhodnocení stavu izolačního systému se zvláštním důrazem na částečné výboje. V části zabývající se částečnými výboji jsou popsány základní defekty způsobující přítomnost částečných výbojů a formy jejich specifických projevů. V poslední části je provedena analýza poskytnutých naměřených dat parametrů částečných výbojů.
Abstract in different language: This master thesis deals with the diagnostics of dielectric insulation systems using partial discharges. The work describes diagnostics and its methods for evaluating the condition of the insulation system with special emphasis on partial discharges. The part dealing with partial discharges describes the basic defects causing the presence of partial discharges and the forms of their specific manifestations. In the last part, the analysis of the provided measured data of partial discharge parameters is performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jakub_Horak.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce37,61 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce40,13 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce23,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.