Title: Vliv parametrů tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a vývoj mikrostruktury u vysokopevných ocelí legovaných Mn a Si
Other Titles: Influence of heat treatment parameters to mechanical properties and development of microstructure for highstrenght steel alloyed by Mn and Si
Authors: Stehlík, Adam
Bublíková, Dagmar
Jirková, Hana
Jeníček, Štěpán
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 26.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46373
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: materiálově-technické modelování;zbytkový austenit;Q-P process;AHSS;RTG difrakce
Keywords in different language: material-technological modelling;residual austenite;Q-P process;AHSS;RTG difraction
Abstract: V současné době je u moderních ocelí požadována vysoká pevnost a tažnost. Toho lze u moderních vysokopevných martenzitických ocelí docílit dosažením vhodné mikrostruktury s určitým podílem zbytkového austenitu. Výslednou mikrostrukturu dosaženou vhodným tepelným zpracováním ovlivňuje nejen legovací strategie, ale také vhodná volba parametrů tepelného zpracování. Pro tento experiment byly odlity čtyři experimentální oceli legované především manganem, křemíkem, chromem, molybdenem a niklem. Tyto oceli byly s využitím materiálově-technologického modelování tepelně zpracovány tzv. Q-P procesem s následným zakalením mezi teploty Ms a Mf. Bylo odzkoušeno několik různých rychlostí ochlazování a byl posuzován jejich vliv na vývoj mikrostruktury. Výsledná struktura po Q-P procesu byla analyzována pomocí světelné a elektronové mikroskopie. Bylo dokázáno, že variací rychlostí ochlazování je i u těchto AHSS možno dosáhnout i jiných struktur nejen na bázi martenzitu. Při správně navržených parametrech byly získány meze pevnosti vyšší než 2000 MPa s tažnostmi 10-15%.
Abstract in different language: For modern steels in present time is required high strenght and ductility. This could be possible for high-strenght martensitic steels with good microstructure with some residual austenite. Resulting microstructure made by proper heat treatment are not affected only by alloying strategy, but even by well chosen heat treatment parameters. For this experiment we casted four experimental steels primaly alloyed by manganese, silicon, chromium, molybdenum and nickel. These steels were heat treated with assistance material-technological modeling by so called Q-P process followed by quenching between teperatures Ms a Mf. There we tested a few different cooling velocities and observed their affection to development of microstructure. Resulting microstructure after Q-P process was analysed by light and electron microscophy. We found, that variations of velocities cause changes in this AHSS and it is possible to make another structures then martensitic. With correctly chosen parameters there a gain of strenght limit over 2000 MPa with ductility 10-15%
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-26.pdfPlný text261,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.