Title: Je možné měřit češtinu?
Other Titles: Is it possible to measure Czech?
Authors: Chýlová, Helena
Citation: CHÝLOVÁ, H. Je možné měřit češtinu?. Český jazyk a literatura, 2021, roč. 71, č. 5, s. 235-241. ISSN: 0009-0786
Issue Date: 2021
Publisher: Fraus
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46476
ISSN: 0009-0786
Keywords: bohemistika;konsilience ve vědě;exaktnost;kvantitaitvní meody;matematická lingvistika;korpusová lingvistika
Keywords in different language: Czech studies;conciliation in science;exactness;quantitative methods;mathematical linguistics;corpus linguistics
Abstract: Prezentujeme náš pohled na používání exaktních metod v bohemistice a metodiku výuky češtiny s přihlédnutím k vývoji těchto metod. Přesnost je dokumentována při používání těchto výzkumných metod buď samostatně, nebo v multidisciplinárním pohledu, při používání jejich zjištění v praxi a při vzniku nové disciplíny, matematické lingvistiky a při aplikaci jejích zjištění v praxi.
Abstract in different language: We present our view of employing exact methods in Czech studies and methodology of teaching Czech taking also account the development of these methods. Exactness is documented in using these research methods either on their own or in mulitidisciplinary perspective, in using their findings in practice and in emergence of the new discipline, mathematical linguistics, and applying its findings in practice.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
Nakladatelství Fraus
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Chýlová, Je možné měřit češtinu.pdf5,42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD