Title: Hlasování per rollam ve společnosti s ručením omezeným podle právní úpravy účinné ode dne 1. 1. 2021
Other Titles: Voting per rollam in a limited liability company according to the legislation valid from 1 January 2021
Authors: Novotný, Jiří
Citation: NOVOTNÝ, J. Hlasování per rollam ve společnosti s ručením omezeným podle právní úpravy účinné ode dne 1. 1. 2021. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2021, roč. 6, č. 3, s. 285-295. ISSN: 2533-4387
Issue Date: 2021
Publisher: Vysoká škola finanční a správní
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46618
ISSN: 2533-4387
Keywords: obchodní korporace;obchodní právo;soukromé právo;hlasování per rollam;soukromé právo;společnost s ručením omezeným;zákon o obchodních korporacích a družstvech
Keywords in different language: business corporations;business law;private law;voting per rollam;private law;limited liability compan;law on business corporations and cooperatives
Abstract: Předkládaná práce se věnuje změně právní úpravy rozhodování per rollam ve společnosti s ručením omezeným, která vstoupila v účinnost ode dne 1. ledna 2021. Zákonem č. 33/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020 byl změněn zákon o obchodních korporacích a družstvech mj. i v právní úpravě rozhodování per rollam ve společnosti s ručením omezeným. Podle nové právní úpravy bude zejména nutné v případě rozhodování valné hromady způsobem per rollam, které má být osvědčeno veřejnou listinou, aby měl jak návrh takového rozhodnutí, tak projev vůle společníka, jímž vysloví s návrhem souhlas, formu veřejné listiny (notářského zápisu). Stávající právní úprava doposud vyžadovala u projevu vůle společníka, jímž vysloví s návrhem souhlas, pouze úřední ověření podpisu společníka. Spolu se změnou zákona o obchodních korporacích a družstvech přináší zákon č. 33/2020 Sb., v této souvislosti i zásadní změnu notářského řádu.
Abstract in different language: The presented work deals with the change of the legal regulation of per rollam decisionmaking in a limited liability company, which will enter into force on 1 January 2021. Act No. 33/2020 Coll. of 21 January 2020, the law on business corporations and cooperatives was amended, among other things, in the legal regulation of per rollam decision-making in a limited liability company. Under the new legislation, it will be necessary, in particular in the case of a per rollam decision by the General Meeting, to be certifi ed by an authentic instrument, so that both the draft of such a decision and the expression of will of the shareholder approving the proposal take the form of a public deed. Until now, the current legal regulation has required only the offi cial verifi cation of the shareholder's signature for the expression of the will of the partner by which he agrees with the proposal. Together with the amendment to the Act on Business Corporations and Cooperatives, Act No. 33/2020 Coll.
Rights: © Vysoká škola finanční a správní
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Novotný, J. Hlasování per rollam ve společnosti s r.o..pdf3,72 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD