Title: Prvky atypičnosti v organizaci veřejné správy
Other Titles: Elements of Atypicality in the Organization of Public Administration – Selected Examples
Authors: Malast, Jan
Citation: MALAST, J. Prvky atypičnosti v organizaci veřejné správy. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2021, roč. 67, č. 4, s. 131-144. ISSN: 0323-0619
Issue Date: 2021
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85122193307
http://hdl.handle.net/11025/46682
ISSN: 0323-0619
Keywords: veřejná správa;organizace veřejné správy;atypičnost;asystémovost;výjimka
Keywords in different language: public administration;organisation of public administration;atypicality;asystem;exception
Abstract: Příspěvek se zabývá atypickými prvky v organizaci veřejné správy v České republice. Snaží se vymezit podstatu a možné příčiny organizační „atypičnosti“ (odchylky, výjimky, asystémovosti) a posoudit její dopady nejen do funkčnosti veřejné správy samotné, ale též do doktrinální metodologie a teorie správního práva. Text se kromě obecných úvah věnuje i konkrétním příkladům atypických subjektů (nositelů) a vykonavatelů veřejné správy v České republice.
Abstract in different language: The paper deals with atypical elements in the organization of public administration in the Czech Republic. It seeks to define the essence and possible causes of organizational “atypicality” (deviations, exceptions, asymmetries) and assess its impact, not only on the functionality of public administration itself, but also on the doctrinal methodology and theory of administrative law. In addition to general considerations, the text also deals with specific examples of atypical subjects (carriers) and bodies (authorities) of public administration in the Czech Republic.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Malast - Prvky atypičnosti - Iurid_67_4_21.pdf6,3 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD