Title: Vedlejší věty, jejich forma a sémantika ve školní praxi (nejčastější problémy spojené s klasifikací vedlejších vět)
Other Titles: Dependent Clauses – Their Form and Meaning – in Teaching Czech at Schools (the most Common Problems in Classifying Dependent Clauses)
Authors: Vaňková, Jana
Citation: VAŇKOVÁ, J. Vedlejší věty, jejich forma a sémantika ve školní praxi (nejčastější problémy spojené s klasifikací vedlejších vět). Český jazyk a literatura, 2021, roč. 72, č. 2, s. 60-68. ISSN: 0009-0786
Issue Date: 2021
Publisher: Fraus
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46684
ISSN: 0009-0786
Keywords: vedlejší věta;větný člen;klasifikace vedlejších vět;formálně odkazovací výraz;významy široce příčinné významy široce způsobové
Keywords in different language: dependent clause;sentence element;classifying dependent clauses;formally pointing expression;causal aspects and manner in broad sense
Abstract: Autorka se v příspěvku zamýšlí nad problematikou klasifikace vedlejších vět ve školní výuce, upozorňuje na problém určování druhů vedlejších vět, na nutnost uvědomování si různých významů užitých výrazů (větných i nevětných) v textu. Zaměřuje se na všechny druhy vedlejších vět, ale zvláštní pozornost věnuje vedlejším větám příslovečným, neboť právě u nich (a samozřejmě také u nevětných příslovečných určení) je tradičním principem třídění pouze aspekt významový. V rámci příslovečných vět se autorka orientuje zejména na jednotlivé významy široce příčinné a široce způsobové.
Abstract in different language: Distinguishing and classifying dependent clauses at schools is connected with certain problems the author points out: distinguishng the types of dependent clauses, being aware of different meanings of individual words or phrases in a text, etc. Our analysis has all types of dependent clauses in its scope. However, special attention is paid to adverbial clauses as classifying adverbials and adverbial clauses is traditionally based on their semantic aspects. Yet more specifically, the author focuses on causal aspects and manner, both in broad sense.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Fraus
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vaňková, VV.pdf7,61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD