Title: Výskyt a užití jazykových prostředků větné kondenzace v díle Geralda Durrella se zřetelem k participiálním a verbonominálním konstrukcím a neslovesným větám
Other Titles: The Occurrence and Use of the Means of Sentence Condensation in Gerald Durrell’s Work with Respect to Participle, Verbonominal and Verbless Constructions
Authors: Petrlíková, Jarmila
Citation: PETRLÍKOVÁ, J. Výskyt a užití jazykových prostředků větné kondenzace v díle Geralda Durrella se zřetelem k participiálním a verbonominálním konstrukcím a neslovesným větám. Cizí jazyky - Časopis pro teorii a praxi, 2021, roč. 65, č. 1, s. 32-43. ISSN: 1210-0811
Issue Date: 2021
Publisher: UK PedF
Document type: preprint
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/47204
ISSN: 1210-0811
Keywords: absolutní konstrukce;analytický jazyk;nefinitní věty;neslovesné věty;supplementivní věty;verbo-nominální konstrukce;větná kondenzace
Keywords in different language: absolute clause;adverbial;analytical language;non-finite clause;sentence condensation;supplementive clause;verbless clause;verbonominal construction
Abstract: Literární jazyk G. Durrella na první pohled zaujme složitější stavbou souvětí, v nichž se vedle určitých vět vyskytuje výrazně velký počet struktur obsahujících ve funkci přísudku slovesný tvar neurčitý (tzv. polovětné konstrukce – non-finite clauses), nebo v nich sloveso chybí úplně a ve struktuře se nacházejí pouze jmenné výrazy nejčastěji ve funkci jmenného přísudku (tzv. neslovesné věty – verbless clauses). Takovéto struktury obecně zastávají v hlavní nebo nadřazené větě různé syntaktické funkce a jsou jedním z typických nástrojů tzv. větné kondenzace, tj. formálního zhuštění větné stavby při zachování významového obsahu věty nebo souvětí. V Durellově tvorbě se tyto struktury vyskytují velmi často ve funkcích adverbiálních nebo doplňkových, jež jsou označovány v anglické syntaxi jako tzv. „supplementive clauses“, a jsou zajímavé svou vnitřní stavbou. Analýza frekvence výskytu, syntaktických funkcí a vnitřní stavby těchto konstrukcí bude obsahem zamýšleného článku. Před vlastní analýzou je nutné provést rešerše a nashromáždit dostatečné množství excerpcí. Ty budou posléze podrobeny vlastní analýze z hlediska formálního (analýza syntaktických funkcí a vnitřní stavby) i z hlediska obsahového (analýza sémantické role dané struktury ve struktuře nadřazené). Na základě vyhodnocení výsledků analýzy bude možné vyvodit konkrétní závěry vztahující se k výskytu, funkci a vnitřní stavbě polovětných konstrukcí v Durrellově tvorbě a uvést je do vztahu k nominálním tendencím současné angličtiny jako jazyka analytického.
Abstract in different language: The literary language of Gerald Durrell attracts the reader’s attention by a complex structure of sentences with enormous occurrence of non-finite clauses, as well as verbless clauses. Constructions of this type have the function of various clause elements in the superordinate clause and represent common means of sentence condensation, i.e. the formal concentration of a sentence structure with the maintenance of all semantic meanings. In his novel My Family and Other Animals G. Durrell uses such structures in unusual amounts combining their different types, and thus he achieves the effect of rich and branched sentences with a complex internal hierarchy. This article focuses on the analysis of the frequency of occurrence of such constructions, their position in superordinate clauses, their syntactic functions as well as their internal structure.
Rights: © autoři
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KAN)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Durrell - definitivní verze.docx54,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD