Title: Integrovaná výuka českého jazyka, slohu a literatury na gymnáziu. Návrh koncepce
Other Titles: Integrated teaching of the Czech language, style and literature at the grammar school. Design concept
Authors: Franta, David
Referee: Čechová Marie, Prof. PhDr. DrSc.
Soleiman pour Hashemi Michaela, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47346
Keywords: integrovaná výuka; předmět český jazyk a literatura; komplexní jazykové rozbory; případové studie; dotazník
Keywords in different language: integrated teaching; subject czech language and literature; comprehensive linguistic analyzes; case studies; questionnaire
Abstract: Disertační práce se zabývá problematikou integrace jazykové, slohové a komunikační a literárněvýchovné složky předmětu ČJL. V teoretické části disertační práce je analyzován diskurs o míře autonomie jednotlivých složek předmětu (?Jeden, nebo dva předměty?) z 60. let 20. století a z počátku 21. století. Dále jsou hodnoceny dosavadní modely integrované výuky ČJL (strukturalismus Jana Mukařovského a jeho pokračovatelů, lingvostylistika, lingvoliterárnost, komplexní jazykové rozbory aj.) a formulovány přednosti a limity integrované výuky ve vyučování ČJL, vč. zkušeností ze zahraničí. Praktická část disertační práce se skládá ze tří případových studií, které demonstrují interpretaci díla Goethova, Nerudova a Čapkova prostřednictvím jevů jazykových (slovesné kategorie způsobu a času, slovesné kategorie osoby, větné skladby) a stylistických (odborného a publicistického funkčního stylu). Praktickou část disertační práce doplňuje vyhodnocení dotazníků, jež vyplňovali studenti klatovského gymnázia a absolventi semináře z didaktiky ČJL na Filozofické fakultě JČU v Českých Budějovicích. Disertační práce o integraci jednotlivých složek předmětu ČJL je první monografií na toto téma v českém prostředí.
Abstract in different language: This doctoral thesis covers the problem of integration of lingual, stylistic and communicative and literary components of the school subject Czech language and literature. In the theoretical part, the discourse of the extent of autonomy in these components of the subject is analyzed, which dates back to the 1960s ('one or two subjects'). Further, models of integrated teaching of the subject are introduced - Jan Mukarovsky's structuralism, linguostylstics, lingual-literary science, complex linguistic analyses etc. Advantages and disadvantages of the integrated Czech teaching are formulated, incl. some experience from abroad. Practical part of the thesis consists of three case studies to show interpretation of selected works written by Goethe, Jan Neruda and Capek employing some lingual phenomena (categories of modus and tense, the category of person, syntax) and stylistic phenomena (scientific and publicistic functional styles). The practical part is complemented with results of questionnaires assessed to students of Gymnazium in Klatovy and students of teaching science at the Faculty of Arts in Ceske Budejovice. This thesis is the first monography on the topic of integration of singular components of the subject (Czech language and literature) in the Czech environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
franta_disertacni_prace.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
hashemi_franta.pdfPosudek oponenta práce425,39 kBAdobe PDFView/Open
viktora_franta.pdfPosudek vedoucího práce381,85 kBAdobe PDFView/Open
2021_franta_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce119,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.