Title: Příspěvek k metodice řízení kvality lepených spojů
Other Titles: Contribution to the methodology for quality control of adhesives joints
Authors: Kučera, Jan
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Podaný Jan, Ing. BcA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47399
Keywords: technologie lepení;lepený spoj;adhesivum;adherend;adhese;kohese;návrh metodiky;řízení kvality;integrace;proces lepení;kvalitativní a funkční způsobilost.
Keywords in different language: adhesive technology;adhesive bond;adhesive;adherend;ad-hesion;cohension;proposal of methodology;quality control;integration;bonding process;qualitative and functional capabi-lity.
Abstract: Tato disertační práce se věnuje problematice technologie lepení a lepených spojů v rovině procesní, výrobní i provozní. Zabývá se komplexitou technologie lepení na interdisciplinární úrovni. Cílem práce je navrhnout vhodnou metodiku pro řízení kvality procesu lepení a kvalitativní a funkční způsobilosti lepených spojů, která bude současně návodem pro zavedení způsobilé výrobní činnosti a funkčního procesu lepení. Záměrem práce je také více přiblížit integraci procesu lepení do procesů společnosti za účelem jeho efektivního řízení v rámci systému řízení kvality.
Abstract in different language: This dissertation thesis deals with the problematics of adhesive technology and adhesive bonds in the process, production and operation. It deals with the complexity of adhesive technology at the interdisciplinary level. The aim of the thesis is to propose a suitable methodology for quality control of tha adhesive bonding proces and qualitative and functional capability ma-nagement of adhesive bonds, which is also be a guide for the introduction of a qualified and capable production activity and functional bonding process. The intention of the thesis is also to bring closer the integration of the adhesive process to the pro-cesses of the company for the purpose of efficient management within the quality management system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISERT.PRACE_Jan Kucera.pdfPlný text práce10,15 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kucera.pdfPosudek vedoucího práce508,25 kBAdobe PDFView/Open
posudky Kucera.pdfPosudek oponenta práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Kucera J..pdfPrůběh obhajoby práce620,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.