Title: Právní úprava franchisingu dle DCFR
Other Titles: Legal regulation of franchising according to Draft Common Frame of Reference
Authors: Novotný, Jiří
Citation: NOVOTNÝ, J. Právní úprava franchisingu dle DCFR. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 2, s. 29-35. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2022
Publisher: Wolters Kluwer ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47596
ISSN: 1210-8278
Keywords: franchising;DCFR;Unie
Keywords in different language: franchising;Draft Common Frame of Reference;Union
Abstract: Franchisová smlouva není doposud jako samostatný smluvní typ právním řádem upravována. Referenční rámec (Draft Common Frame of Reference), jehož cílem je poskytnout strukturu a vodítko pro vývoj harmonizovaného evropského práva soukromého, však franchisovou smlouvu, jako smluvní typ komplexně upravuje. I když byl společný referenční rámec sestaven jako základ pro další úvahy o nepovinném nástroji v oblasti evropského smluvního práva, jehož pravidla by umožnily dosažení vyššího stupně konvergence mezi smluvními právy členských států Unie, jsou pravidla a principy vztahu mezi franchisorem a franchisantem upraveny způsobem, který může být vhodným vodítkem pro úpravu těchto podnikatelských vztahů, právě při absenci tuzemské právní úpravy franchisového podnikání.
Abstract in different language: The franchise agreement has not yet been regulated by law as a separate type of contract. The paper deals with the franchise agreement, which as a contractual type comprehensively regulates the Draft Common Frame of Reference, which aims to provide structure and guidance for the development of harmonized European private law. Although the Common Frame of Reference has been drawn up as a basis for further reflection on an optional European contract law instrument, the rules of which would allow a greater degree of convergence between the contract laws of the Member States of the Union, the rules and principles of the franchisor to be a suitable guide for the regulation of these business relations, especially in the absence of domestic legal regulation of franchise business.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Novotny, J. Pravni uprava franchisingu dle DFCR.pdf4,5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD