Title: Základní akustická měření pomocí standardního počítače PC a zvukové karty
Other Titles: Basic acoustic measurement based on standard personal computer with soundcard
Authors: Bystřický, Tomáš
Advisor: Sýkora, Martin
Referee: Hrubý, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4760
Keywords: akustika;zvuk;měření;měřicí software;mikrofon;zvuková karta;FFT;CPB;frekvenční analýza;frekvenční spektrum;real-time analýza
Keywords in different language: acoustics;sound;measurement;measurement software;condenser microphone;sound card;FFT;CPB;frequency analysis;frequency spektrum;real-time analysis
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení možností akustických měření s využitím standardního PC. Uvádí výběr a porovnání dostupného softwaru, měřících mikrofonů a zvukových karet pro potřeby akustických měření. V teoretické části je stručně popsán zvuk a jeho parametry, dále metody měření akustického tlaku a frekvenčních analýz. Dále je uveden popis a hodnocení měřících komponentů. Poslední kapitolou je praktické testování a vyhodnocení výsledků vybraného softwaru, mikrofonu a zvukové karty.
Abstract in different language: The submitted Bachelor?s final essay is aimed to evaluate the possibility of acoustic measurements using a standard PC. It presents a selection and comparison of available software, measuring microphones and sound cards for the needs of acoustic measurements. In the theoretical section it briefly describes the sound and its parameters, methods of measurement ofsound pressure and frequency analysis. The following part is a description of themeasurement and evaluation components. The last chapter is a practical test andevaluate the results of the selected software, a microphone and sound card.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bystricky_zakladni_akustica_mereni_final.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
047455_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce295,9 kBAdobe PDFView/Open
047455_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,31 kBAdobe PDFView/Open
047455_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce165,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.