Title: A New Alloying Concept for Low-Density Steels
Other Titles: Nová koncepce legování ocelí s nízkou hustotou
Authors: Hájek, Jiří
Nový, Zbyšek
Kučerová, Ludmila
Jirková, Hana
Salveter, Pavel
Motyčka, Petr
Hajšman, Jan
Bystrická, Tereza
Citation: HÁJEK, J. NOVÝ, Z. KUČEROVÁ, L. JIRKOVÁ, H. SALVETER, P. MOTYČKA, P. HAJŠMAN, J. BYSTRICKÁ, T. A New Alloying Concept for Low-Density Steels. Materials, 2022, roč. 15, č. 7, s. nestránkováno. ISSN: 1996-1944
Issue Date: 2022
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85128263934
http://hdl.handle.net/11025/47649
ISSN: 1996-1944
Keywords: ocel se sníženou hustotou;kappa fáze;dilatometrie
Keywords in different language: Low density steels;Kappa phase;Dilatometry
Abstract: Tento článek představuje novou koncepci legování ocelí s nízkou hustotou. Na základě modelových výpočtů byly připraveny vzorky - neboli "tavby" - s 0,7 hmot. % C, 1,45 % hmot.% Si, 2 hm.% Cr, 0,5 hm.% Ni a obsahem hliníku v rozmezí od 5 do 7 hm.%. Tyto slitiny jsou určeny k získání oceli se sníženou hustotou a zvýšenou korozní odolností vhodné pro výrobky vystavené vysokému dynamickému namáhání během provozu. Jejich hustota se pohybuje v rozmezí od 7,2 gcm-3 do 6,96 gcm-3. Na všech tavbách byla provedena základní termofyzikální měření pro stanovení kritických bodů jednotlivých fázových přeměn v pevném stavu, podpořená metalografickou analýzou na SEM a LM nebo analýzou EDS jednotlivých fází. Bylo zjištěno, že ani při velmi vysokých teplotách austenitizace 1100 °C není možné změnit dvoufázovou strukturu feritu a austenitu. Podstatná část austenitu se během ochlazování při 50 °Cs-1 přemění na martenzit. Při nižších rychlostech ochlazování (přibližně 2,5 °Cs-1) dochází k segregaci karbidické fáze kappa.
Abstract in different language: This paper introduces a new alloying concept for low-density steels. Based on model calculations, samples—or “heats”—with 0.7 wt% C, 1.45 wt% Si, 2 wt% Cr, 0.5 wt% Ni, and an aluminium content varying from 5 to 7 wt% are prepared. The alloys are designed to obtain steel with reduced density and increased corrosion resistance suitable for products subjected to high dynamic stress during operation. Their density is in the range from 7.2 gcm−3 to 6.96 gcm−3. Basic thermophysical measurements are carried out on all the heats to determine the critical points of each phase transformation in the solid state, supported by metallographic analysis on SEM and LM or the EDS analysis of each phase. It is observed that even at very high austenitisation temperatures of 1100 °C, it is not possible to change the two-phase structure of ferrite and austenite. A substantial part of the austenite is transformed into martensite during cooling at 50 °C s−1. The carbide kappa phase is segregated at lower cooling rates (around 2.5 °Cs−1).
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
materials-15-02539-v2 (1).pdf9,53 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD