Title: Odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou organizační složce státu v kontextu novely zákona o majetku ČR
Other Titles: Liability of Employees for Damage Caused to an Organizational Unit of the State in the Context of the Amendment to the Act on the Property of the Czech Republic
Authors: Uhrinová, Adéla
Králík, Ondřej
Citation: UHRINOVÁ, A. KRÁLÍK, O. Odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou organizační složce státu v kontextu novely zákona o majetku ČR. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 8, s. 294-298. ISSN: 1210-6410
Issue Date: 2022
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47715
ISSN: 1210-6410
Keywords: náhrada škody;zaměstnanci;organizační složky státu;porušení povinností zaměstnancem;Zákon o majetku ČR
Keywords in different language: Compensation for Demages;Employees;Organizational Units of the State;Breach of Duty by an Employee;Act on the Property of the Czech Republic
Abstract: Dne 1. 4. 2020 nabyla účinnosti dlouho očekáváná novela zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Cílem této novely bylo mj. odstranit Nejvyšším soudem judikaturně dovozovaný zákaz vymáhat náhradu škody po zaměstnancích organizační složky státu v případě, kdy v důsledku jejich zaviněného porušení právních povinností byla jejich zaměstnavateli – příslušné organizační složcestátu – udělena sankce jinou organizační složkou státu. Přinesla však přijatá novela skutečně zamyšlené účinky? Zodpovězením položené otázky se autoři zabývají v předkládaném článku.
Abstract in different language: On 1 April 2020, the long-awaited amendment to the Act on the Property of the Czech Republic and its Representation in Legal Relations came into force. The aim of this amendment was, among other things, to remove the prohibition, which had been introduced by the Supreme Court in case law, to recover damages from employees of an organizational unit of the state in the event that, as a result of their culpable breach of legal obligations, their employer - the relevant organizational unit - was sanctioned by another organizational unit of the state. However, has the adopted amendment really had the intended effects? The authors address the question in the present article.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KPP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Právní rozhledy_Uhrinová.pdf18,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD