Title: Charakteristika a předpoklady reflexní škody dle občanského zákoníku
Other Titles: Characteristics and conditions of the reflective loss evaluation according to the Civil code
Authors: Hablovič, Jakub
Citation: HABLOVIČ, J. Charakteristika a předpoklady reflexní škody dle občanského zákoníku. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 9, s. 28-34. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2019
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47786
ISSN: 1210-8278
Keywords: právo;obchodní právo, škoda, obchodní korporace
Keywords in different language: law;business law;damage;business corporations
Abstract: Článek se zabývá problematikou relativně nového fenoménu v českém právu – reflexní škodou. Představuje právní rámec reflektivní škody a následně analyzuje klíčové aspekty této problematiky. Článek se dále zaměřuje na teoretické aspekty institutu reflektivní ztráty, zejména na teoretické vymezení věcného jádra regulace. Nakonec je diskutována nezbytnost institutu v rámci samotného českého práva.
Abstract in different language: The article deals with the issue of a relatively new phenomenon in Czech law - reflective valuation of losses. It presents the legal framework of reflective loss and subsequently analyzes key aspects of this issue. The article then focuses on the theoretical aspects of the institute of reflective loss, especially on the theoretical definition of the substance of regulation. Finally, the necessity of the institute within Czech law itself is discussed.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hablovič - Reflexni skoda dle OZ - OP9-2019.pdf3,78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD