Title: Home office - práce na dálku dle podmínek § 317 zákoníku práce
Other Titles: Home office – distance working according to the conditions of § 317 of the Labour Code
Authors: Hablovič, Jakub
Citation: HABLOVIČ, J. Home office - práce na dálku dle podmínek § 317 zákoníku práce. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2021, roč. 67, č. 2, s. 37-47. ISSN: 0323-0619
Issue Date: 2021
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47787
ISSN: 0323-0619
Keywords: law;labor law;home office;distant performance of dependent work;OHS;work accident
Keywords in different language: právo;pracovní právo;home office, distanční výkon závislé práce;BOZP;pracovní úraz
Abstract: Článek se zabývá problematikou výkonu závislé práce podle podmínek § 317 zákoníku práce, která je nejčastěji označována jako home office. Protože takové označení zákon nepoužívá, zabývá se tento článek srovnáním pojmů, které se pro tento právní institut používají, a stanoví základní kritéria pro jeho přesné vymezení. V následujících částech se článek zabývá problematikou místa výkonu závislé práce jako základním znakem tohoto institutu, popisuje a rozebírá meze jeho právní úpravy. Zaměřuje se na problematiku BOZP, pracovních úrazů, odměňování a dalších, které jsou možnými omezeními aplikace v praxi.
Abstract in different language: The article deals with the issue of performing dependent work according to the conditions of § 317 of the Labour Code which is most often reffered to as home office. Because such a designation is not used by law, this article deals with the comparison of the terms that are used for this legal institute and determines the basic criteria for its precise definition. In the following sections, the article deals with the issue of the place of performing dependent work as a basic feature of this institute, describes and analyzes the limits of its legal adjustment. It focuses on the issue of OHS, accidents at work, remunerations and others, which are possible limitations in application in practice.
Rights: © author
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hablovic_Iurid_67_2_0037.pdf224,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD