Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKubaň, Martin
dc.contributor.refereeDražan Jiří, Ing.
dc.date.accepted2022-6-14
dc.date.accessioned2022-06-20T10:20:52Z-
dc.date.available2021-10-8
dc.date.available2022-06-20T10:20:52Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier89561
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48279-
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá návrhem elektricky buzeného synchronního motoru a zvýšením poměru jeho indukčností v podélné a příčné ose. Je proveden elektromagnetický návrh tak, aby stroj odpovídal zadaným parametrům. Následně je vytvořen model navrženého motoru v programu Maxwell 2D, kde jsou v rotoru stroje vytvářeny magnetické bariéry v různých uspořádáních, přičemž u jednotlivých uspořádání je popsán vliv změny geometrie bariér na vyniklost stroje. V závěru jsou pak jednotlivá uspořádání bariér porovnána.cs
dc.format85 s. (99445 znaků). VI s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectelektricky buzený synchronní motorcs
dc.subjecttrakcecs
dc.subjectelektromagnetický návrhcs
dc.subjectmagnetické bariérycs
dc.subjectzvýšení vyniklostics
dc.titleElektricky buzené synchronní motory pro trakcics
dc.title.alternativeElectrically Excited Synchronous Machines for Tractionen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programVýkonové systémy a elektroenergetika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis master thesis focuses on design of electrically excited synchronous motor and increasing the ratio of its inductance in direct and quadrature axis. An electromagnetic design is performed so that the machine corresponds to the specified parameters. After that a model of the designed motor is created in the Maxwell 2D program, where magnetic barriers are created in the machine rotor in various configurations, while the influence of the change in the geometry of the barriers on the saliency of the machine is described for each arrangement. The individual barrier configurations are then compared in the conclusion.en
dc.subject.translatedelectrically excited synchronous motoren
dc.subject.translatedtractionen
dc.subject.translatedelectromagnetic designen
dc.subject.translatedmagnetic barriersen
dc.subject.translatedincreasing of the saliencyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Kuban - Diplomova prace.pdfPlný text práce7,08 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,37 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,78 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce35,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.