Title: Lineární elektromagnetický aktuátor s řídícím systémem
Other Titles: Linear electromagnetic actuator with control system
Authors: Tureček, Jakub
Advisor: Kuthan Jiří, Ing.
Referee: Kaska Jan, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48283
Keywords: lineární polohování;matematický model;aktuátor;řídicí elektronika;minirobotika;magnetická aktuace;magnetické vedení;comsol multiphysics;kicad;koplanární cívky
Keywords in different language: linear positioning;mathematical model;actuator;control electronics;minirobotics;magnetic actuation;magnetic guidance;comsol multiphysics;kicad;coplanar coils
Abstract: Předložená práce se zabývá návrhem elektromagnetického lineárního aktuátoru s řídicím systémem. Na základě rešerše byla vybrána uspořádání aktuátoru, která byla zkoumána pomocí matematických modelů v programu COMSOL Multiphysics 5.6. Matematické modely se zabývaly výpočtem velikosti sil působících na jezdec pro různé polohy na polohovací dráze, možností použití diamagnetického materiálu pro snížení tření mezi jezdcem a pracovní deskou a dále možností magnetického vedení jezdce. Výsledky matematických modelů vedly k návrhu dvou lineárních aktuátorů a několika topologií jejich jezdců. Vyrobeny tedy byly dva typy aktuátoru včetně jezdců a jejich základní funkčnost byla experimentálně ověřena. Dále bylo navrženo schéma řídicí elektroniky, na základě kterého byla vytvořena deska plošných spojů. Po osazení a oživení elektroniky byla experimentálně ověřena její funkčnost společně s aktuátory. Pro elektroniku dále byly doprogramovány nové funkce v rámci společného řídicího kódu pro polohovací zařízení výzkumného týmu CIMRA. Z experimentů vyplynulo, že zvolené uspořádání aktuátorů a jezdců nedosahuje požadovaných parametrů polohování, zejména z důvodu neudržení přímého směru jezdce na pracovní desce. V závěru práce jsou tedy nastíněny možné příčiny těchto chyb a navrhnuta jejich řešení.
Abstract in different language: Submitted thesis deals with the design of electromagnetic linear actuator with control system. The topology of the actuator was based on research and studied by mathematical models in COMSOL Multiphysics 5.6. The mathematical models were concerned with the calculation of the forces affecting the rider in different positions on the positioning track, the possibility of usage of diamagnetic material in order to reduce friction between the rider and the positioning desk and the possibility of magnetic guidance of the rider. The results of the mathematical models led to design of two linear actuators and several topologies of the riders. Two types of actuators were constructed with their riders and basic funcionality was experimentally verified. Then, the scheme of the control electronics was designed and, based on the scheme, the printed circuit board was created. After fitting and debugging, the functionality of the electronics was experimentally verified together with the actuators. New functions for the electronics were programmed under the common control code for the positioning devices of the research team CIMRA. The experiments showed that topology of the actuators and the riders do not achieve demanded positioning parametres, mainly because of the problems with the direct movement of the riders. In the conclusion, the possible causes of these faults are explained and their solution is proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jturecek_DP.pdfPlný text práce21,87 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,62 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,61 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.