Title: Microstructure and Mechanical Properties of 3D Printed Tool Steel after Various Precipitation Hardening Treatments
Other Titles: Mikrostruktura a mechanické vlastnosti 3D tištěné nástrojové oceli po různých režimech precipitačního vytvrzení
Authors: Kučerová, Ludmila
Burdová, Karolína
Jeníček, Štěpán
Volkmannová, Julie
Citation: KUČEROVÁ, L. BURDOVÁ, K. JENÍČEK, Š. VOLKMANNOVÁ, J. Microstructure and Mechanical Properties of 3D Printed Tool Steel after Various Precipitation Hardening Treatments. Manufacturing Technology, 2022, roč. 22, č. 2, s. 185-191. ISSN: 1213-2489
Issue Date: 2022
Publisher: Jan-Evangelista-Purkyne-University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85130194003
http://hdl.handle.net/11025/49009
ISSN: 1213-2489
Keywords: martenzitická ocel;selektivní laserové tavení;aditivní výroba;mikrostruktura;mechanické vlastnosti
Keywords in different language: maraging steel;selective laser melting;additive manufacturing;microstructure;mechanical properties
Abstract: Precipitační kalení je jednou z nejčastěji používaných metod následného tepelného zpracování 3D tištěné nástrojové oceli 1.2709, protože zvyšuje mez kluzu a mez pevnosti oceli. V rámci této práce byl testován široký teplotní rozsah 250°C – 550°C s pěti různými teplotami prodlevy při každé teplotě pro studium vlivu parametrů zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Maraging nástrojová ocel 1.2709 byla vyrobena technologií selektivního laserového tavení (SLM) a získané výsledky byly porovnány s běžně vyráběnou ocelí stejného chemického složení. Mechanické vlastnosti byly stanoveny měřením tvrdosti a tahovou zkouškou a mikrostruktura byla charakterizována především světelnou a řádkovací elektronovou mikroskopií. Nevětší vytvrzení bylo u obou ocelí dosaženo po 6 hodinách precipitace při 500 °C, avšak zjevné kalící účinky tepelného zpracování byly pozorovány již po nízkoteplotních tepelných zpracováních.
Abstract in different language: Precipitation hardening is one of the most frequently used methods of the post-processing heat treatments of 3D printed tool steel 1.2709, as it increases the yield and ultimate tensile strengths of the steel. Within this work, the broad temperature range of 250°C – 550°C was tested with five differ-ent holds at each temperature to study the effect of processing parameters on the microstructure and mechanical properties. Maraging tool steel 1.2709 was produced by selective laser melting (SLM) technology and obtained results were compared with conventionally produced steel of the same chemical composition. Mechanical properties were established by hardness measurement and tensile test and the microstructure was characterised mainly by light and scanning electron microscopy. The peak hardening was for both steels reached after 6 hours of precipitation at 500 °C, however, apparent hardening effects of heat treatment were observed already after low-temperature heat treatments
Rights: © Manufacturing Technology
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202202-0015.pdf4,7 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD