Title: Základy zdravotního systému první Československé republiky. S ohledem na zdravotní legislativu, síť zdravotních zařízení a zdravotní stav populace na počátku 20. let 20. století
Other Titles: The Foundations of the Healthcare System of the First Czechoslovak Republic with Respect to Healthcare Legislation, Healthcare Facility Network, and Health Condition of the Population in the Early 1920s
Authors: Tóth, Andrej
Novotný, Lukáš
Citation: TÓTH, A. NOVOTNÝ, L. Základy zdravotního systému první Československé republiky. S ohledem na zdravotní legislativu, síť zdravotních zařízení a zdravotní stav populace na počátku 20. let 20. století. Paginae Historiae, 2022, roč. 30, č. 1, s. 544-562. ISSN: 1211-9768
Issue Date: 2022
Publisher: Národní archiv
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/49267
ISSN: 1211-9768
Keywords: zdravotnictví;první Československá republika;legislativa;20. léta 20. století
Keywords in different language: health care;First Czechoslovak Republic;legislation;1920s
Abstract: Článek se snaží shrnout počátky zdravotnictví v nově vzniklé Československé republice, s krátkou historickou odbočkou do období před rokem 1918, a to nejen v Cisleithanii, ale i v Transleithanii, části Rakouska-Uherska. Primární pozornost je zaměřena na shrnutí relevantních základních právních předpisů a zmapování sítě zdravotnických zařízení v první Československé republice. Dílčí pozornost je věnována také zdravotnímu stavu obyvatelstva s ohledem na tehdejší nemoci, zmíněna je i epidemie španělské chřipky. Pro dosažení celkového obrazu o situaci ve zdravotnictví v první Československé republice na počátku 20. let 20. století bude provedeno dílčí doplňující srovnání se situací v Uhersku, "hlavním" dědici sedmihradské státní správy východní poloviny habsburské říše.
Abstract in different language: The article seeks to summarise the beginnings of the healthcare system of the newly established Czechoslovak Republic, with a short historical digression to the pe-riod prior to 1918, not only in Cisleithania but also in Transleithania, the parts of Austria-Hungary. Primary attention is focused on the summarisation of the relevant fundamental legislation and mapping the network of healthcare facilities in the First Czechoslovak Republic. Partial attention is also dedicated to the health condition of the population with respect to then diseases, also mentioning the Spanish flu epidemic. In order to achieve an overall picture of the healthcare situation in the First Czecho-slovak Republic in the early 1920s, a partial additional comparison with the situation in Hungary, the ‘main’ heir of the Transleithanian state administration of the eastern half of the Habsburg Empire, will be carried out.
Rights: Plný text není přístupný.
© Národní archiv
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Základy zdravotního systému.pdf3,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD