Title: Stabilizing legs with possibility of loss of stability to protect glass fibre reinforced polymer tank
Other Titles: Stabilizační nohy s možností ztráty stability pro zajištění ochrany nádrže z polymeru vyztuženého skelnými vlákny
Authors: Kottner, Radek
Sedláček, František
Jahodník, Ondřej
Citation: KOTTNER, R. SEDLÁČEK, F. JAHODNÍK, O. Stabilizing legs with possibility of loss of stability to protect glass fibre reinforced polymer tank. Materials Today: Proceedings, 2022, roč. 62, č. January 2022, s. 2475-2481. ISSN: 2214-7853
Issue Date: 2022
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85127192937
http://hdl.handle.net/11025/49272
ISSN: 2214-7853
Keywords: nádrž;kompozitní;stabilita;metoda konečných prvků;manipulace;porušení
Keywords in different language: tank;composite;stability;finite element analysis;manipulation;damage
Abstract: Tato práce se zaměřuje na optimalizaci stabilizačních nohou podzemní nádrže z polymeru vyztuženého skleněnými vlákny. Přesněji řečeno, cílem bylo najít takovou konstrukci nohou, která kompenzuje případné selhání nádrže při jejím naplnění po nesprávném uložení do země ztrátou stability. Na druhou stranu navržená konstrukce nohy musela zajistit dostatečnou pevnost a tuhost při uložení nádrže před samotnou instalací pod zem. Pro ověření, zda nohy vydrží předepsané zatížení, byla použita metoda konečných prvků. Model konečných prvků předpokládal tři typy zatížení: Prázdná nádrž zatížená pouze vlastní vahou; prázdná nádrž zatížená pouze vlastní vahou a bočním větrem a postupně plněná nádrž vodou. Navíc bylo ověřeno, že nohy ztrácejí vhodně i stabilitu při nesprávné instalaci do země a chrání tak nádrž před poškozením.
Abstract in different language: This work focuses on the optimization of the stabilizing legs of a Glass Fibre Reinforced Polymer under- ground tank. More specifically, the aim was to find a structure of the legs that compensates for the pos- sible failure of the tank when it is filled after being placed incorrectly in the ground, by losing their stability. On the other hand, the designed leg construction had to provide sufficient strength and rigidity when the tank is stored before the installation underground. The finite element method was used to ver- ify that the legs withstand the prescribed load. The finite element model assumed three types of loading: Empty tank loaded only by its own weight; empty tank loaded only by its own weight and crosswind; gradually filled tank with water. Moreover, it was verified that the legs lose stability in case of incorrect installation in the ground, thus protecting the tank from damage.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S2214785322012573-main.pdf2,73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD