Title: The Progress of Bainitic Transformation during Austempering in Connection with the Alloying of Unconventional AHS Steels
Other Titles: Průběh bainitické transformace při austemperingu v souvislosti s legováním nekonvenčních AHS ocelí
Authors: Jeníček, Štěpán
Opatová, Kateřina
Kučerová, Ludmila
Vorel, Ivan
Citation: JENÍČEK, Š. OPATOVÁ, K. KUČEROVÁ, L. VOREL, I. The Progress of Bainitic Transformation during Austempering in Connection with the Alloying of Unconventional AHS Steels. Manufacturing Technology, 2022, roč. 22, č. 3, s. 288-296. ISSN: 1213-2489
Issue Date: 2022
Publisher: Jan-Evangelista-Purkyne-University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85133735927
http://hdl.handle.net/11025/49368
ISSN: 1213-2489
Keywords: austempering;AHS oceli;chrom;křemík;zbytkový austenit
Keywords in different language: austempering;AHSS;chromium;silicon;RA
Abstract: Je dobře známo, že neúplná bainitická transformace během austemperace je způsobena především přesycením austenitu uhlíkem. Takto přesycený austenit se stává stabilnějším a k další stabilizaci vede legování křemíkem. Stabilní austenit se nepřeměňuje a zůstává ve struktuře jako tzv. zbytkový austenit. Proto nemohou vznikat karbidy, které jsou v konvenční bainitické struktuře žádoucí, a vzniká bainit bez karbidů. Pozitivní vliv křemíku a uhlíku na stabilizaci austenitu v CFB strukturách byl již prokázán a popsán. Chrom je však dalším prvkem, který má zásadní význam při neúplné bainitické transformaci. Vliv chromu na vývoj mikrostruktury v nekonvenčních AHS ocelích při austemperaci je podrobně diskutován v experimentu v tomto článku.
Abstract in different language: It is well known that incomplete bainitic transformation during austempering treatment is mainly caused by the supersaturation of austenite with carbon. Such supersaturated austenite becomes more stable and further stabilization is led by silicon alloying. Stable austenite does not transform and re-mains in the structure as socalled residual austenite. Therefore, carbides, which are desirable in a conventional bainitic structure, cannot be formed and carbide free bainite is formed. The positive effect of silicon and carbon on austenite stabilization in CFB structures has already been demonstrated and described. But chromium is another element that is crucial in the incomplete bainitic trans-formation. The influence of chromium on the development of microstructure in unconventional AHS steels during austempering is discussed in detail in the experiment in this paper.
Rights: © Manufacturing Technology
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202203-0013.pdf12,51 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD