Title: From Property-Owning Democracy to Generation Rent? Analysing Theresa May’s Housing Rhetoric from the Perspective of the Discourse Historical Approach
Other Titles: Od vlastnické demokracie ke Generation Rent? Analýza rétoriky Theresy Mayové o bydlení z pohledu diskurzivně historického přístupu
Authors: Tihelková, Alice
Quinn Novotná, Veronika
Citation: TIHELKOVÁ, A. QUINN NOVOTNÁ, V. From Property-Owning Democracy to Generation Rent? Analysing Theresa May’s Housing Rhetoric from the Perspective of the Discourse Historical Approach. Ostrava Journal of English Philology, 2021, roč. 13, č. 2, s. 81-96. ISSN: 1803-8174
Issue Date: 2021
Publisher: Faculty of Arts, University of Ostrava.
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/49403
ISSN: 1803-8174
Keywords: diskurzivně historický přístup;DHA;kritická analýza diskurzu;CDA;obecní bydlení;Theresa Mayová;vlastnická demokracie
Keywords in different language: Discourse Historical Approach;DHA;Critical Discourse Analysis;CDA;council housing;Theresa May;property ‑owning democracy
Abstract: Od 20. let 20. století prosazovali britští konzervativci koncept vlastnické demokracie, kdy vlastnictví domů bylo považováno za záruku sociální stability a osobní autonomie. Nedávný růst nákladů na bydlení však způsobil, že "britský sen" o vlastnickém bydlení se stal pro velkou část lidí ještě nedosažitelnějším než kdykoli předtím a nájemní bydlení se stalo celoživotní perspektivou. S využitím diskurzně historického přístupu, metody spadající do kritické diskurzní analýzy, článek analyzuje projev premiérky Theresy Mayové o bydlení z roku 2019, aby zjistil, zda se měnící se situace odrazila v rétorice konzervativců o bydlení, tradičně vedené étosem vlastnictví nemovitostí. Na základě zkoumání argumentace Mayové a používání jazyka dochází k závěru, že Mayovou proklamovaný závazek obnovit výstavbu obecních domů představuje jak dlouho odkládané uznání krize dostupnosti bydlení, tak předvolební strategii, jak získat labouristické voliče. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Abstract in different language: Since the 1920s, British Conservatives pursued the concept of property ‑owning democracy, with home ownership viewed as a guarantor of social stability and personal autonomy. However, recent increases in housing costs have made the “British Dream” of home ‑ownership more elusive than ever, with renting becoming a lifelong prospect for large swathes of people. Using the Discourse Historical Approach, a method falling within Critical Discourse Analysis, the article analyzes the 2019 housing speech by Prime Minister Theresa May to ascertain whether the changing situation has been reflected in the Conservatives’ housing rhetoric, traditionally driven by a property ‑owning ethos. Examining May’s argumentation and language use, it concludes that May’s proclaimed commitment to renewed council house construction represents both a long‑‑overdue acknowledgement of the housing affordability crisis and a pre‑‑election strategy to win Labour voters.
Rights: © Creative Commons Attribution 4.0 International license for non-commercial purposes.
Appears in Collections:Články / Articles (KAJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OJEP_21_2_Full.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD