Title: Zastoupení člena společenství vlastníků jednotek na zasedání shromáždění
Other Titles: Representation of Member of the Community Owners of Units to Meetings of the Assembly
Authors: Dvořák, Tomáš
Citation: DVOŘÁK, T. Zastoupení člena společenství vlastníků jednotek na zasedání shromáždění. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2022, roč. 68, č. 2, s. 195-207. ISSN: 0323-0619
Issue Date: 2022
Publisher: Karolinum
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85131596520
http://hdl.handle.net/11025/49619
ISSN: 0323-0619
Keywords: člen společenství vlastníků jednotek;shromáždění;zastoupení člena
Keywords in different language: member of the community of unit owners;assembly;representation of a member
Abstract: Tato vědecká studie se zabývá problematikou zastoupení člena společenství vlastníků jednotek podle právní úpravy bytového spoluvlastnictví obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zasedání shromáždění. Studie se zabývá jak zastoupením zákonným a zastoupením opatrovnickým, tak zejména zastoupením smluvním. Při výkladu zákona je přihlédnuto k právní úpravě a soudní judikatuře zastoupení společníka kapitálové obchodní společnosti na zasedání valné hromady, ledaže tomu brání dikce zákona nebo povaha věci.
Abstract in different language: This scientific study deals with the issue of representation of a member of the community of unit owners according to the legal regulation of housing co-ownership contained in Act No. 89/2012 Sb., The Civil Code, as amended, at the meeting of the Assembly. The study deals with both legal representation and guardianship representation, and especially contractual representation. When interpreting the law, the legal regulation and case law of the representation of a partner of a capital trading company at a meeting of the General Meeting is taken into account, unless this is prevented by the wording of the law or the nature of the matter.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Iurid_68_2_0195.pdf240,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD