Title: Zneužití postavení v bankovním (obchodním) styku
Other Titles: Abuse of Banking (business) Position
Authors: Novotný, Jiří
Citation: NOVOTNÝ, J. Zneužití postavení v bankovním (obchodním) styku. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2022, roč. 7, č. 1, s. 62-75. ISSN: 2533-4387
Issue Date: 2022
Publisher: Vysoká škola finanční a správní
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/49634
ISSN: 2533-4387
Keywords: banka;bankovní obchod;trestný čin;zneužití postavení v bankovním styku;zneužití postavení v obchodním styku;zákaz konkurence
Keywords in different language: bank;banking business;crime, abuse of position in banking;abuse of position in business;prohibition of competition
Abstract: Obchodování ve svůj prospěch (selftrading) je jednáním, kdy pachatel zneužívá své postavení ve dvou či více podnikatelských subjektech, které jsou vůči sobě v konkurenčním postavení, a to s cílem obohatit sebe či jinou osobu. Jedním z významných podnikatelských subjektů na finančním trhu jsou banky, které v rámci své obchodní činnosti poskytují klientům bankovní obchody. Banky se obvykle vůči obdobnému jednání svých zaměstnanců, či jiných osob u nich působících, chrání konkurenční doložkou, která těmto osobám zakazuje působit pro jiné banky. V případě, že pachatel zneužije své postavení ve dvou či více bankách, nemusí jen porušit zmíněný soukromoprávní zákaz konkurence, ale jeho jednání může naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu zneužití postavení v obchodním styku dle ust. § 255a trestního zákoníku. Tento příspěvek je zaměřen na zneužití postavení v obchodním styku, k jejímuž naplnění může docházet při realizaci bankovních obchodů.
Abstract in different language: Self-trading is an act in which an offender abuses his position in two or more business entities that are in a competitive position with each other, in order to enrich himself or another person. One of the major business entities in the financial market is banks, which provide clients with banking transactions as part of their business activities. Banks usually protect themselves against similar conduct of their employees or other persons working with them by a competition clause, which prohibits these persons from operating for other banks. In the event that the offender abuses his position in two or more banks, he may not only violate the said private law prohibition of competition, but his actions may fulfill the facts of the criminal offense of abuse of position in business dealings under Section 255a of the Criminal Code. This contribution is focused on the abuse of business position, the fulfillment of which may occur in the implementation of banking transactions.
Rights: © Vysoká škola finanční a správní
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
forenzni-vedy-2022-1-05.pdf135,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD