Title: Evolution of mechanical properties and microstructure in Q&P processed unconventional medium-carbon silicon steel and comparison between Q&P processing, quenching and tempering, and austempering
Other Titles: Vývoj mechanických vlastností a mikrostruktury nekonvenční středněuhlíkové křemíkové oceli zpracované metodou Q-P a srovnání zpracování Q&P procesu, kalení a popouštění a austemperace
Authors: Jeníček, Štěpán
Opatová, Kateřina
Hajšman, Jan
Vorel, Ivan
Citation: JENÍČEK, Š. OPATOVÁ, K. HAJŠMAN, J. VOREL, I. Evolution of mechanical properties and microstructure in Q&P processed unconventional medium-carbon silicon steel and comparison between Q&P processing, quenching and tempering, and austempering. Manufacturing Technology, 2022, roč. 22, č. 2, s. 146-155. ISSN: 1213-2489
Issue Date: 2022
Publisher: Jan-Evangelista-Purkyne-University
Document type: preprint
preprint
URI: 2-s2.0-85130141421
http://hdl.handle.net/11025/49826
ISSN: 1213-2489
Keywords: Q&P proces;bainit;martenzit;mechanické vlastnosti
Keywords in different language: Q&P process;bainite;martensite;mechanical properties
Abstract: Tento článek se zabývá vývojem mikrostruktury a s ní souvisejících mechanických vlastností středněuhlíkové AHSS oceli zpracované metodou Q-P. Zkoumané aspekty byly porovnány se strukturou a mechanickými vlastnostmi kalených a popuštěných, austemperovaných vzorků vyrobených ze stejné třídy oceli. Podle korelací mezi pozorovanými mikrostrukturami po Q-P procesu, kalení a popouštění a austemperaci byla zjištěna přítomnost bainitu ve vzorcích zpracovaných Q-P procesem. Byla navržena hypotéza o růstu bainitu během Q-P zpracování. Experimentální výsledky ukazují, že během tepelného zpracování Q-P může dojít k přeměně bainitu, i když jsou teploty přerozdělení nižší než teplota Ms experimentální oceli.
Abstract in different language: This paper investigates the evolution of microstructure and its related mechanical properties of Q-P processed medium-carbon AHSS steel. The investigated informations were compared to the structures and mechanical properties of quenched and tempered, austempered specimens made of the same steel grade. According to the correlations between observed microstructures after Q-P, quenching and tempering, austempering the presence of bainite in Q-P processed specimens was found. The hypothesis of bainite growth durinq Q-P processing was devoleped. The experimental results show that during Q-P heat treatment the bainite transformation can occur even when the partitioning temperatures are below the temperature Ms of experimental steel.
Rights: © 2022 Manufacturing Technology
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mft_001752_fin-0004.pdf4,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD