Title: Vacancies and substitutional defects in multicomponent diboride Ti0.25Zr0.25Hf0.25Ta0.25B2: first-principle study
Other Titles: Vakance a substituční poruchy v multikomponentním diboridu Ti0,25Zr0,25Hf0,25Ta0,25B2: studie z prvních principů
Authors: Matas, Martin
Farhadizadeh, Alireza
Houška, Jiří
Citation: MATAS, M. FARHADIZADEH, A. HOUŠKA, J. Vacancies and substitutional defects in multicomponent diboride Ti0.25Zr0.25Hf0.25Ta0.25B2: first-principle study. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 2022, roč. 34, č. 9, s. "095901-1" – "095901-11". ISSN: 0953-8984
Issue Date: 2022
Publisher: IOP Publishing
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85122548857
http://hdl.handle.net/11025/50516
ISSN: 0953-8984
Keywords: Multikomponentní diboridy;Vysokoentropické diboridy;Poruchy;Keramika pro velmi vysoké teploty;Elektronické vlastnosti
Keywords in different language: Multicomponent diborides;High-entropy diborides;Defects;Ultra-high temperature ceramics;Electronic properties
Abstract: Pomocí výpočtů ab initio zkoumáme tvrdý a elektricky vodivý multikomponentní diborid Ti0,25Zr0,25Hf0,25Ta0,25B2 o vysoké tepelné stabilitě. Soustředíme se na vliv poruch (buď vakancí, nebo atomů C, tedy poruch relevantních pro četné experimenty včetně našeho vlastního) na charakteristiky materiálu. Byly prozkoumány různé druhy, koncentrace i rozložení poruch a byla rozpoznána uspořádání vedoucí na nejnižší formovací energie. Prokazujeme, že náhrada atomů B atomy C je méně výhodná než tvorba bórových vakancí. Ukazujeme, že vakance upřednostňují shlukování do rozsáhlejší plošné oblasti bez atomů, minimalizujíce počet přerušených vazeb B–B a objem na atom, zatímco uhlíkové substituce na bórových pozicích shlukování neupřednostňují a mají sklon minimalizovat počet vazeb C–C. Odhalujeme vliv vakancí na mechanické a elektronické vlastnosti a získané výsledky používáme k vysvětlení experimentálních údajů.
Abstract in different language: We study the hard and electrically conductive multicomponent diboride Ti0.25Zr0.25Hf0.25Ta0.25B2 with high thermal stability by ab-initio calculations. We focus on the effect of defects (either vacancies or C atoms, both relevant for numerous experiments including our own) on material characteristics. Different types, concentrations and distributions of defects were investigated, and the configurations leading to the lowest formation energies were identified. We show that the replacement of B by C is more unfavorable than the formation of B vacancies. We show that vacancies prefer to coalesce into a larger planar void, minimizing the number of broken B–B bonds and the volume per atom, while carbon substitutions at boron sites do not prefer coalescence and tend to minimize the number of C–C bonds. We show the effect of vacancies on mechanical and electronic properties, and use the results to explain experimental data.
Rights: Plný text není přístupný.
© IOP Publishing
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD22_Matas,Farhadizadeh,Houska_clanek.pdf2,3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD