Title: Vysokoteplotní ultrazvukové zkoušení homogenních svarových spojů
Other Titles: High temperature ultrasonic testing of homogenous welded joints
Authors: Veselá, Jana
Mareš, Pavel
Citation: Životnost komponent energetických zařízení. Sborník ze 17. konference: 18. – 20. října 2022. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 81-86.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2022/11/sbornik-srni_2022.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50582
ISBN: 978-80-261-1109-2
Keywords: ultrazvukové zkoušení;svarový spoj;trubkové těleso
Keywords in different language: ultrasonic testing;welded joint;tubular bodies
Abstract: Laboratorní ultrazvukové zkoušení svarového spoje bylo realizováno na trubkových tělesech o rozměru 89 x 6 mm. Zkoušení bylo realizováno k ověření zkušebního systému z pohledu detekce zvoleného typu vad při zvolené teplotě. Zkušební systém zahrnuje ultrazvukový, chla- dící a manipulační podsystémy. Zkoušení bylo v první etapě realizováno v rozsahu teplot od 50 °C do 350 °C v kroku po 50 °C na trubkových tělesech. Cílem bylo ověřit vysokoteplotní klíny, systém chlazení, vysokoteplotní vazební prostředek i manipulátor SKOOT HT s ohledem na teplotu, dobu expozice i prostorové požadavky celého systému. Součástí ultrazvukového systému je software určený k simulaci ultrazvukového zkoušení do teploty 350 °C. Na základě výsledků jsou v druhé etapě zkoušeny desková tělesa o tloušťce 10 a 25 mm do teploty 200 °C. Současně je plánováno realizovat měření na jaderné elektrárně za provozní teploty, která u uvažovaných svarových spojů nepřesahuje 200 °C. V rámci zkoušení vznikají inspekční postupy a bezpečný pracovní postup, nezbytný k provádění zkoušení za vysokých teplot nejen z pohledu bezpečnosti práce, ale i návaznosti a konání jednotlivých kroků zkoušení pro zachování opakovatelnosti měření.
Abstract in different language: Laboratory ultrasonic testing of the welded joint was performed on tubular bodies measuring 89 x 6 mm. The testing was performed to verify the test system in terms of detecting the selected type of defects at the selected temperature. The test system includes ultrasonic, cooling, and handling subsystems. The testing was carried out in the first stage in the temperature range from 50 °C to 350 °C in steps of 50 °C on tubular test pieces. The aim was to verify the high-temperature wedges, the cooling system, the high-temperature coupling means, and the SKOOT HT manipulator regarding the entire system's temperature, exposure time, and space requirements. The ultrasonic system includes software designed to simulate ultrasonic testing up to a temperature of 350 °C. Based on the results, plate test pieces with a thickness of 10 and 25 mm up to a temperature of 200 °C are tested in the second stage. At the same time, it is planned to carry out measurements at the nuclear power plant at operating temperatures that do not exceed 200 °C for the considered welded joints. As part of the testing, inspection procedures and a safe working procedure are created; necessary to perform testing at high temperatures not only from the point of view of work safety but also the continuity and holding of the individual testing steps to maintain the repeatability of the measurements.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Životnost komponent energetických zařízení 2022
Životnost komponent energetických zařízení 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uvodni strany.pdfPlný text3,09 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni_2022-125-130.pdfPlný text429,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.