Title: Využitelnost zkušebních těles typu „drátořez“ při validaci softwarů modelujících ultrazvukové zkoušení
Other Titles: Applicability of “wire-cat” type test blocks for validation of ultrasonic evaluation modeling software
Authors: Vlček, Petr
Mareš, Pavel
Citation: Životnost komponent energetických zařízení. Sborník ze 16. konference: 19. – 21. října 2022. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 125-130.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/11/sbornik-srni_2021.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50687
ISBN: 978-80-261-1045-3
Keywords: Centrum výzkumu Řež;zkušební těleso;"drátořez";software CIVA
Keywords in different language: Research Center Řež;test specimen;"wire-cat";CIVA software
Abstract: Ve společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o. (dále CVŘ) byl vyroben a ověřen nový typ zkušebních těles s realistickými defekty, který je vhodný kromě standardního využití při ověřování navrženého postupu ultrazvukového zkoušení pro použití zejména při ověření softwarových nástrojů modelujících ultrazvukové zkoušení. Nový typ zkušebních těles obsahuje vady, které jsou vyrobeny elektrojiskrovým obráběním pomocí drátu. Aplikovatelnost tohoto typu zkušebních těles byla ověřena na cca 40 zkušebních tělesech z uhlíkové a austenitické oceli o dvou tloušťkách, kdy byly porovnávány výsledky dosažené při ultrazvukovém zkoušení technikou phased array a simulacích v softwaru CIVA. V článku jsou uvedeny informace o výsledcích VaV projektu CVŘ řešeného v letech 2019-2020 v projektu NCK pro energetiku, dílčího projektu DP6 “Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových komponent energetických celků“, pracovního balíčku PB1.14 „Perspektivní diagnostické metody“.
Abstract in different language: A new type of test specimens with realistic defects was produced and verified in the Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) research organization. This type of test specimen is suitable for use in verifying the proposed ultrasonic testing procedure, but especially for verifying software tools for ultrasonic testing modeling. These test specimens contain defects which are produced by electro-spark machining with wire. The possibilities of using this type of test specimens were verified on about 40 test specimens made of carbon and austenitic steel with two thicknesses, when the results obtained in ultrasonic testing by phased array technique and simulations in CIVA software were compared. The paper provides information on the results of CVŘ R&D project solved in 2019-2020 within the NCK project for energy, sub-project DP6 “Development of diagnostic methods for characterization of key components of energy units”, work package PB1.14 “Perspective diagnostic methods”.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Životnost komponent energetických zařízení 2021
Životnost komponent energetických zařízení 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik-srni_2021-169-174.pdfPlný text520,19 kBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni_2021-uvodni_strany.pdfPlný text2,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.