Title: Real Estate Acquisition Tax versus Real Estate Transfer Tax in the Czech Republic. Past or Future?
Other Titles: Daň z nabytí nemovitých věcí versus daň z převodu nemovitostí v České republice. Minulost nebo budoucnost?
Authors: Hrubá Smržová, Petra
Citation: HRUBÁ SMRŽOVÁ, P. Real Estate Acquisition Tax versus Real Estate Transfer Tax in the Czech Republic. Past or Future?. Review of European and Comparative Law, 2022, roč. 50, č. 3, s. 145-161. ISSN: 2545-384X
Issue Date: 2022
Publisher: The John Paul II Catholic University of Lublin
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50739
ISSN: 2545-384X
Keywords: Daň;daňové právo;daňová soustava;daň z nabytí nemovitých věcí;daň z převodu nemovitostí;správa daně.
Keywords in different language: Tax;tax law;system of taxation;real estate acquisition tax;real estate transfer tax;tax administration.
Abstract: Daň z nabytí nemovitých věcí jako majetková transferová daň byla součástí daňové soustavy (systém of taxation) České republiky do 25. září 2020. Byla tradiční historickou daní tvořící doplňující prvek daňové soustavy. Od roku 1993 byla součástí daňové soustavy jako daň z převodu nemovitostí. Od 1. ledna 2014 vlivem rekodifikace soukromého práva nabyla účinnosti rozsáhlá daňová reforma, která svým rozsahem neměla obdoby od 90. let 20. století. Jejím vlivem byla zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., zavedena nová daň, a to daň z nabytí nemovitých věcí, která nahradila dřívější daň z převodu nemovitostí. Nová úprava daně zachovala zdanění úplatných převodů nemovitostí v podobě nabývání nemovitých věcí, reflektovala změny dané rekodifikací soukromého práva i novým zákonem o obchodních korporacích. Nově vymezila osobu poplatníka, snížila administrativní náročnost správy daně včetně případů povinného předkládání znaleckých posudků kvůli stanovení základu daně a aktualizovala případy osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí.
Abstract in different language: The real estate acquisition tax as a property transfer tax was part of the system of taxation of the Czech Republic until 25 September 2020. It was a traditional historical tax forming a complementary element of the system of taxation. Since 1993, it was part of the system of taxation as a real estate transfer tax. As of 1 January 2014, due to the recodification of private law, an extensive tax reform came into effect, the scope of which was unprecedented since the 1990s. As a result, a new tax was introduced by the Statutory Measure of the Senate No. 340/2013 Coll., namely the real estate acquisition tax, which replaced the former real estate transfer tax. The new tax regulation preserved the taxation of real estate transfers upon payment in the form of the acquisition of immovable property, reflecting the changes brought about by the recodification of private law and by the new Business Corporations Act. It redefined the taxpayer entity, reduced the administrative complexity of tax administration, including cases of mandatory submission of expert reports for the purpose of determining the tax base, and updated the cases of exemption from the real estate acquisition tax.
Rights: © CC BY-NC 4.0
Appears in Collections:Články / Articles (KFP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrubá Smržová - Real Estate - RECL.pdf153,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD