Title: Prvotní výsledky diagnostiky creepového poškození svarového spoje ultrazvukem
Other Titles: Primary results of creep damage diagnostics of welded joint using ultrasonic technique
Authors: Veselá, Jana
Mareš, Pavel
Špirit, Zdeněk
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 15. konference: 29. září – 1. října 2020. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 131-136.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik-srni-2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50762
ISBN: 978-80-261-0959-4
Keywords: svarový spoj;creepové poškození;ultrazvuk;Phased Array
Keywords in different language: welded joint;creep damage;ultrasonic;Phased Array
Abstract: Parovody a zejména jejich svarové spoje jsou za provozu vystaveny působení tlaku páry a vysokých teplot v rozmezí 500 až 600 °C. Působící napětí a teplota spolu s chemickým složením a mikrostrukturou materiálu mají zásadní vliv na rozvoj creepového poškození. Za provozu je obtížné provádět detekci rozvoje poškození, a tak předcházet porušení svarových spojů parovodu. V současné době jsou realizována srovnávací měření deformací 3D měřením vybraných míst parovodů v době odstávek. Z oblasti nedestruktivního zkoušení je pro detekci creepového poškození svarových spojů používána ultrazvuková technika Phased Array. Cílem ultrazvukového zkoušení je odlišit indikace výrobních vad od možných creepových indikací vzniklých za provozu. Snahou je detekovat rozvoj creepu nejlépe ve fázi přítomnosti ojedinělých kavit, nebo v průběhu jejich spojování do mikrotrhlin a následně makrotrhlin. Pro detekci možného creepového poškození ultrazvukem technikou Phased Array byl využit vzorek z oceli 15 128 vyříznutý z parovodu uhelné elektrárny a znalostí organizace EPRI v této oblasti.
Abstract in different language: Steam pipelines and especially their welds are exposed to steam pressure and high temperatures in the range of 500 to 600 °C during operation. The applied stress and temperature, together with the chemical composition and microstructure of the material, have a fundamental influence on the development of creep damage. During operation, it is difficult to detect the development of damage and thus prevent the failure of welded joints of the steam line. At present, comparative measurements of deformations are carried out by 3D measurement of selected places of steam pipelines during outages. In the field of non-destructive testing, the Phased Array ultrasonic technique is used to detect creep damage to welds. The target of ultrasonic testing is to distinguish indications of manufacturing defects from possible creep indications arising during operation. The aim is to detect the development of creep, preferably in the phase of the presence of isolated cavities, or during their connection into microcracks and subsequently macrocracks. Sample of 15 128 steel cut from the fossil power plant steam pipeline and EPRI’s knowledge in this area was used to detect possible creep damage by Phased Array ultrasound.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
uvodni_strany.pdfPlný text2,75 MBAdobe PDFView/Open
sbornik-srni-2020-175-180.pdfPlný text786,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.