Title: Zánik zástavního práva v trestním řízení
Other Titles: Termination of lien in criminal proceedings
Authors: Novotný, Jiří
Citation: NOVOTNÝ, J. Zánik zástavního práva v trestním řízení. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 10, s. 32-40. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2022
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50849
ISSN: 1210-8278
Keywords: zástavní právo;trestní řízení
Keywords in different language: lien;criminal proceedings
Abstract: Příspěvek se zabývá problematikou zástavního práva v trestním řízení. Zástavní právo je často užívaným zajišťovacím prostředkem, a to pro výhody jeho věcné povahy. Věcná povaha zástavního práva spočívá v tom, že tato zásadně následuje právní osud zajištěné věci (zástavy). Výhodou zástavního práva je především skutečnost, že při konkurenci více zajišťovacích prostředků svědčí zástavnímu věřiteli výhodnější pořadí. V rámci soukromoprávních (obchodních) vztahů je však nezbytné věnovat se ještě jednomu způsobu zániku zástavního práva, kterým je zánik zástavního práva v trestním řízení při uložení trestu propadnutí majetku či jednotlivé věci. V případě uložení trestu propadnutí majetku či jednotlivé věci ztrácejí zástavní věřitelé nejen své výhradní postavení, ale především ztrácejí možnost náhradního uspokojení své pohledávky prostřednictvím sjednaného zástavního práva.
Abstract in different language: The paper deals with the issue of the termination of the lien in criminal proceedings. A lien is a frequently used means of security, due to the advantages of its material nature. The substantive nature of the lien lies in the fact that it fundamentally follows the legal fate of the secured thing (pledge). The advantage of the right of lien is primarily the fact that, in the event of competition between several means of securing, a more favorable ranking is evidenced by the lienholder. However, within the framework of private law (business) relations, it is necessary to pay attention to one more way of extinguishing the right of lien, which is the extinction of the right of lien in criminal proceedings when the penalty of confiscation of property or individual things is imposed. In the event of the imposition of a penalty of confiscation of property or individual items, the lien creditors not only lose their exclusive position, but above all they lose the possibility of alternative satisfaction of their claim through the negotiated right of lien.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD