Title: Výjimky z časově neomezeného práva spoluvlastníka na likvidaci spoluvlastnického vztahu v českém právním řádu
Other Titles: Exceptions to the unlimited right of a co-owner to liquidate the co-ownership relationship in Czech law
Authors: Jandová, Hana
Citation: JANDOVÁ, H. Výjimky z časově neomezeného práva spoluvlastníka na likvidaci spoluvlastnického vztahu v českém právním řádu. Paneurópske právnické listy, 2022, roč. 5, č. 2, s. nestránkováno. ISSN: 2644-450X
Issue Date: 2022
Publisher: Paneurópska vysoká škola
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50858
ISSN: 2644-450X
Keywords: Spoluvlastnictví;zrušení a vypořádání spoluvlastnictví;oddělení ze spoluvlastnictví
Keywords in different language: Co-ownership;dissolution and settlement of co-ownership;separation from co-ownership
Abstract: Tento článek si klade za cíl na základě účinné právní úpravy a aktuální judikatury zanalyzovat, jakými způsoby lze zlikvidovat spoluvlastnický vztah v českém právním řádu. Dále bude provedeno jejich srovnání a rozlišení. Následně budou identifikovány a specifikovány výjimky, které brání bezprostřední realizaci časově neomezeného práva spoluvlastníka spoluvlastnický vztah opustit.
Abstract in different language: The aim of this article is to analyse, on the basis of effective legislation and current case law, the ways in which the co-ownership relationship can be liquidated in the Czech legal system. Furthermore, their comparison and distinction will be made. Subsequently, the exceptions that prevent the immediate realisation of the unlimited right of the co-owner to leave the co-ownership relationship will be identified and specified.
Rights: © Paneuropske pravnicke listy
Appears in Collections:Články / Articles (KPP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jandová-Výjimky z časově neomezeného práva spoluvlastníka.pdf1,49 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD